BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/TCT-KK
V/v vướng mắc chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Điện Biên

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2808/CT-KTrT ngày 19/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Điện Biên vướng mắc về chính sách thuế trong việc xác định doanh thu tính thuế của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Phương Anh.

Căn cứ khoản 3 điều 2, khoản 3 điều 20, khoản 3 điều 35 Nghị định 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chínhphủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT.

Căn cứ điểm 2 điều 15 Thông tư số 166/2011/TT -BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện thanh toán dự án thực hiện theo hình thức Hợp đồng BT.

Căn cứ Khoản 3, Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng11 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về thời điểm và thủ tục nộp thuế.

Căn cứ Khoản 5, Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng12 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về thời điểm xác định thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2.1 công văn số 17848/BTC-TCT ngày 29/12/2011 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC quy định về thời điểm khấu trừ thuếGTGT.

Căn cứ các quy định nêu trên:

Ngày 16/04/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 1241/TCT-KK gửi Cục Thuế tỉnh Thái Bình; Cục Thuế tỉnh Điện Biên; KBNN tỉnh Thái Bình về hoàn thuế GTGT 2% công trình xây dựng cơ bản ngoại tỉnh của Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh. Trong công văn đã hướng dẫn rõ việc xác định giá trị thanh toán theo Hợp đồng xâydựng chuyển giao số 02/2010/HĐ-BT phụ lục hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng xây dựng - chuyển giao số 02/2010/HĐ-BT ngày 04 tháng 5 năm 2010 là thanh toán vốn hay tạm ứng vốn đầu tư.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Thuế tỉnh Thái Bình, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Bình căn cứ các hồ sơ thanh toán liên quan, kiểm tra việc thanh toán vốn dự án theo Hợp đồng xây dựng chuyển giao số 02/2010/HĐ-BT phụ lục hợp đồng sửa đổi, bổsung hợp đồng xâydựng - chuyển giao số 02/2010/HĐ-BT ngày 04 tháng 5 năm 2010 dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốcCầu Giẽ - Ninh Bình:

Nếu là thanh toán vốn đầu tư theo đúng hướng dẫn tại điểm 2, Điều 15Thông tư số 166/2011/TT -BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tàichính thì phần giátrị thanh toán của dự án đầu tư mà Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Bình thu 2%thuế GTGT tương ứng theo hướng dẫn tại điểm 2.1 công văn số 17848/BTC-TCT ngày 29/12/2011 của Bộ Tài chính được xác định là doanh thu tính thuế.Công ty phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

Nếu là tạm ứng vốn đầu tư thì phần giá trị thanh toán của dự án đầu tư nêutrên mà Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Bình thu 2% thuế GTGT tương ứng khôngphải là doanh thu tính thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Điện Biên được biết và thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ CS, PC (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Thái Bình;
- KBNN tỉnh Thái Bình;
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí