THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
--------------

Số: 93/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục HTKT “Chính thức hóa các định chế tài chính vi mô” do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư tại văn bản số 268/BKH-KTĐN ngày 12 tháng 01 năm 2009 về việc phê duyệtdanh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự ánHTKT “Chính thức hóa các định chế tài chính vi mô” trị giá 1.650.000 USD (trongđó ADB viện trợ không hoàn lại 1,5 triệu USD) với nội dung nêu tại văn bản trêncủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Namhoàn chỉnh văn kiện dự án, tiến hành thẩm định, phê duyệt và thực hiện dựán theo quy định tại Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 11 năm 2006 củaChính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chínhthức; đồng thời làm việc với ADB để ký văn bản tiếp nhận cho dự án Hỗ trợ kỹthuật nêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, PCN: Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng