BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------

Số: 930/TCT-CS
V/v: Ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắc Lắc.

Trả lời công văn số 4181/CT-TTHT ngày 26/11/2009 của Cục thuế tỉnh Đắc Lắc đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với trường hợp Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp Tân Phú thuê lại toàn bộ nhà máy chế biến tinh bột sắn tại xã Ea Khiết, Huyện Crưmgar, tỉnh Đắc Lắc của Công ty Quán quân Tây Nguyên, Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Tại Điều 33, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày14/02/2007 của Chính phủ quy định:

"Điều 33. Điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Dự án đầu tư đáp ứng một trong các điều kiện sau đây được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

1. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.

2. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.

3 . Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.

4. Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư."

Tại Điều 35, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày14/02/2007 của Chính phủ quy định :

"Điều 35. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dư án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm được miễn thuế, giảm thuế như sau:..."

Tại Tiết e. Điểm 1, Mục IV, Phần E, Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định:

"e. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư mà dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn khác nơi cơ sở kinh doanh đặt trụ sở chính thì phần thu nhập từ dự án đầu tư được áp dụng mức thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với địa bàn nơi thực hiện dự án đầu tư".

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đắc Lắc được biết. Đề nghị Cục thuế tỉnh Đắc Lắc căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và tình hình cụ thể của doanh nghiệp để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương