TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 930/TCT-TS
V/v: Lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời Công văn số 326/CT-THDT ngày 3/3/2006 về việc đề nghị hướng dẫn bổ sung về lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm b, mục I-1 Phụ lục I Phân cấp, phân loại công trình xây dựng (Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng) thì cấp công trình đối với nhà ở chỉ có 5 cấp: Cấp đặc biệt (chiều cao từ 30 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 15.000m2 trở lên), cấp I (chiều cao từ 20 đến 29 tầng hoặc tổng diện tích sàn từ 10.000m2 đến dưới 15.000m2), cấp II (chiều cao từ 9 đến 19 tầng hoặc tổng diện tích sàn từ 5.000m2 đến dưới 10.000m2), cấp III (chiều cao từ 4 đến 8 tầng hoặc tổng diện tích sàn từ 1.000m2 đến dưới 5.000m2) và cấp IV (chiều cao từ 3 tầng trở xuống hoặc tổng diện tích sàn nhỏ hơn 1.00m2).

Trường hợp địa phương có quy định đơn giá nhà dưới cấp IV, nếu cơ quan có thẩm quyền ở địa phương có thực hiện cấp quyền sở hữu cho loại nhà này (dưới cấp IV), đề nghị Cục thuế căn cứ tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà quy định đối với nhà cấp IV tại điểm 2.3 (b), mục I, Phần II Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ để xác định tỷ lệ chất lượng còn lại (tương ứng) đối với loại nhà dưới cấp IV theo yêu cầu của địa phương.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương