BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9300/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 6/9/2012

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Qua quá trình thựchiện Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 6/9/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ,Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Quý Bộ việc như sau:

- Ngày 3/7/2014,Cục Hải quan Bắc Ninh có công văn số 1064/HQBN-KS (gửi kèm) trình bày vướng mắckhi xử lý vụ việc liên quan việc nhập khẩu lô hàng máy móc thiết bị phục vụ giacông hàng may mặc của Công ty TNHH Một thành viên IFE. Qua kiểm tra và xácminh, kết quả cho thấy hàng hóa thực nhập của Công ty không đúng như khai báo;trong số hàng hóa vi phạm có 27 máy may công nghiệp do Trung Quốc sản xuất đãqua sử dụng không có xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ theo nội dung khoản2 Thông báo số 2527/TB-KHCN dẫn trên. Thông báo số 2527/TB-KHCN là văn bản dướithể thức thông báo, không phải văn bản quy phạm pháp luật, do vậy Cục Hải quanBắc Ninh gặp vướng mắc trong việc có thể áp dụng chế định tại Thông báo này đểlàm căn cứ xem xét xử lý vi phạm của doanh nghiệp được hay không?

- Theo quy địnhtại Khoản 2, Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phốihợp ban hành không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự; thủ tục được quy địnhtrong Luật này hoặc trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân thì không phải văn bản quy phạm pháp luật”.

- Điều 2 Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật quy định hệ thống các văn bản quy phạm phápluật; theo đó, Bộ trưởng chỉ có thẩm quyền ban hành Thông tư. Do vậy, theo quyđịnh trên Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 6/9/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệban hành không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

- Theo quy địnhtại khoản 1, Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì văn bản đượccoi là văn bản quy phạm pháp luật khi văn bản đó chứa đựng các quy tắc xử sựchung, có hiệu lực bắt buộc chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện để điềuchỉnh các quan hệ xã hội.

Như vậy, xét vềgóc độ pháp lý, Thông báo số 2527/TB-KHCN không phải là văn bản quy phạm phápluật, không có giá trị bắt buộc thực hiện. Để đảm bảo công tác quản lý về Nhànước đối với các mặt hàng này, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Khoa học và Côngnghệ xem xét và có ý kiến tham gia với vụ việc trên để cơ quan Hải quan có cơsở thực hiện thống nhất. Trường hợp xác định hành vi Công ty TNHH Một thànhviên IFE là vi phạm pháp luật và yêu cầu xử phạt vi phạm hành chính thì đề nghịBộ Khoa học và Công nghệ dẫn chiếu các căn cứ pháp lý cụ thể để cơ quan Hảiquan áp dụng, nhằm đảm bảo không làm phát sinh khiếu nại, khởi kiện.

Tổng cục Hải quanxin nhận lại ý kiến tham gia trước ngày 5/8/2014. Trân trọng cám ơn sự hợp táccủa Quý Bộ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh