TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9305/CT-HTr
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi: Chi cục thuế Quận Hai BàTrưng

Trả lời công văn số 9764/CCT-KT2 ngày 26/11/2013 củaChi cục thuế Hai Bà Trưng về việc xác định ưu đãi miễn giảm thuế TNDN của Trungtâm ngoại ngữ Tháng năm, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 củaChính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động tronglĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

+ Tại Điều 2 Chương I quy định điều kiện được hưởngchính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa:

"Điều kiện để cơ sở thực hiệnxã hội hóa được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa quyđịnh tại Nghị định này là cơ sở phải thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quymô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định"

+ Tại Điều 8 Chương II quy định về việc áp dụng thuế TNDN:

"Điều 8. Về việc áp dụng thuếthu nhập doanh nghiệp

Cơ sở thực hiện xã hội hóa có thunhập từ hoạt động xã hội hóa được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệplà 10% trong suốt thời gian hoạt động.

Cơ sở thực hiện xã hội hóa mới thànhlập kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được miễn thuế thu nhập doanhnghiệp trong 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% thuế thu nhậpdoanh nghiệp trong 5 năm tiếp theo"

- Căn cứ quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008của Thủ tướng chính phủ quy định danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quymô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, đàotạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

- Căn cứ Mục II Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày31/12/2008 của Bộ Tài chính, hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội đối với các hoạt độngtrong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường quy địnhđiều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa tại Điều 2Nghị định số 69/2008/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau:

“Cơ sở thực hiện xã hội hóa trongcác lĩnh vực: Giáo dục-đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa; thể dục thể thao; môitrường phải thuộc danh mục các loại hình và đáp ứng các tiêu chí quy mô, tiêuchuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướngChính phủ được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa quy địnhtại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP

- Theo hồ sơ Chi cục thuế Quận Hai Bà Trưng cung cấp:

Ngày 25/9/2008 Cục thuế TP Hà Nội có công văn số 13566/CT-HTr trả lời "Trung tâm ngoại ngữ Tháng năm" về chính sáchmiễn giảm thuế TNDN, trong đó có nội dung:

"Trường hợp đơn vị là cơ sởngoài công lập được thành lập và có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơquan nhà nước có thẩm quyền, thực hiện xã hội hóa có thu nhập từ hoạt động xãhội hóa (giáo dục) thì đơn vị được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN như sau:Được miễn thuế TNDN trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50%thuế TNDN trong 5 năm tiếp theo; về thuế suất ưu đãi: áp dụng thuế suất 10%trong suốt thời gian hoạt động "

Căn cứ các quy định trên và hồ sơ của đơn vị, đốichiếu các danh mục, tiêu chuẩn ban hành theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì: Trung tâm ngoại ngữ Tháng năm khôngđược quy định trong danh mục loại hình được hưởng chính sách khuyến khích pháttriển xã hội hóa, do đó không đủ điều kiện để áp dụng miễn giảm thuế TNDN theohướng dẫn tại Điều 8 Chương II Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 củaChính phủ nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo Chi cục thuế Quận Hai BàTrưng biết để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quyphạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến