BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: 931/BNN-ĐMDN
V/v thí điểm kiểm kê và đánh giá lại tài sản của một số doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01/7/2011
Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2011
Kính gửi: - Các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi;
- Các Cục: Chăn nuôi, Trồng trọt;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty TNHH một thành viên thuộc Bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 10/03/2011 về việc thí điểm kiểm kê và đánh giá lại tài sản và vốn của một số doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01/7/2011; Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ như sau:
1. Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty TNHH một thành viên thuộc Bộ:
Căn cứ Điều 2 Quyết định
352/QĐ-TTg các đơn vị xác định danh sách doanh nghiệp thực hiện thí điểm kiểm kê, đánh giá lại tài sản, vốn của doanh nghiệp, gửi về Bộ để xem xét, quyết định các doanh nghiệp thí điểm kiểm kê thời điểm 0 giờ ngày 01/7/2011.
2. Ban Đổi mới và Quản lý DNNN:
- Làm thường trực, tham mưu cho Bộ trong việc ra quyết định các đơn vị thực hiện thí điểm kiểm kê; tổng hợp nguyên tắc, phương pháp kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản theo chuyên ngành để thống nhất với Bộ Tài chính ban hành văn bản thực hiện kiểm kê, đánh giá lại tài sản.
- Chủ trì, phối hợp với các Tổng cục, Cục, Vụ có liên quan thuộc Bộ đôn đốc, tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm kê theo quy định.
3. Tổng cục Thủy lợi:
- Chủ trì, phối hợp với Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp thực hiện xây dựng phương pháp, hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản thuộc lĩnh vực chuyên ngành thủy lợi như: Hệ thống thủy lợi (hồ chứa nước, đập nước, kè…; các thiết bị chuyên dùng ngành thủy lợi).
- Phối hợp với Ban Đổi mới và Quản lý DNNN chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kiểm kê, đánh giá lại giá trị đối với tài sản nêu trên tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thủy lợi theo danh sách được Bộ phê duyệt tiến hành thí điểm kiểm kê, đánh giá lại tài sản thời điểm 1/7/2011.
4. Tổng cục Lâm nghiệp:
- Chủ trì, phối hợp với Ban Đổi mới và Quản lý DNNN xây dựng phương pháp, hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản thuộc lĩnh vực chuyên ngành lâm nghiệp như: Vườn cây, rừng tự nhiên, rừng trồng, rừng phòng hộ, vườn cây cao su; căn cứ để xây dựng phương pháp, hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản cần tham khảo thêm phương pháp xác định giá trị vườn cây, rừng trồng:
+ Đối với vườn cao su: Văn bản số 2132/BNN-ĐMDN ngày 03/8/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về xác định giá trị vườn cây để cổ phần hóa.
+ Đối với vườn cây, rừng tự nhiên, rừng trồng, rừng phòng hộ: Thông tư số 65/2008/TTLB-BNN-BTC ngày 26/5/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28/3/2007 của Chính phủ về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng.
- Phối hợp với Ban Đổi mới và Quản lý DNNN chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kiểm kê, đánh giá lại giá trị đối với tài sản nêu trên tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp theo danh sách đã được Bộ phê duyệt tiến hành thí điểm kiểm kê, đánh giá lại tài sản thời điểm 1/7/2011.
5. Cục chăn nuôi:
- Chủ trì, phối hợp với Ban Đổi mới và Quản lý DNNN xây dựng phương pháp, hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản thuộc lĩnh vực chuyên ngành chăn nuôi như: Giống gia súc, gia cầm.
- Phối hợp với Ban Đổi mới và Quản lý DNNN chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kiểm kê, đánh giá lại giá trị đối với tài sản nêu trên tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi theo danh sách đã được Bộ phê duyệt tiến hành thí điểm kiểm kê, đánh giá lại tài sản thời điểm 1/7/2011.
6. Cục trồng trọt:
- Chủ trì, phối hợp với Ban Đổi mới và Quản lý DNNN xây dựng phương pháp, hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản thuộc lĩnh vực chuyên ngành trồng trọt như: Vườn chè, vườn cà phê. Căn cứ để xây dựng phương pháp, hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản cần tham khảo thêm phương pháp xác định giá trị vườn chè, cà phê để cổ phần hóa doanh nghiệp:
+ Đối với vườn cây chè: Văn bản số 2133/BNN-ĐMDN ngày 3/8/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về xác định giá trị vườn chè để chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp.
+ Đối với giá trị vườn cà phê: Văn bản số
1513/BNN-ĐMDN ngày 4/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về xác định giá trị vườn cây cà phê để chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp.
- Phối hợp với Ban Đổi mới và Quản lý DNNN chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kiểm kê đánh giá lại giá trị tài sản nêu trên tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt theo danh sách đã được Bộ phê duyệt tiến hành thí điểm kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản thời điểm 1/7/2011.
7. Tiến độ thực hiện:
- Đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty TNHH một thành viên thuộc Bộ đề xuất danh sách doanh nghiệp thực hiện thí điểm kiểm kê, đánh giá lại tài sản, vốn của doanh nghiệp, gửi về Bộ (qua Ban Đổi mới và Quản lý DNNN) trước ngày 15/04/2011.
- Đối với các Tổng cục, Cục có liên quan xây dựng phương pháp, hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản thuộc lĩnh vực chuyên ngành theo nhiệm vụ được giao gửi về Bộ (qua Ban Đổi mới và Quản lý DNNN) trước ngày 30/4/2011, để Bộ tổ chức hội thảo, thống nhất với Bộ, Ngành có liên quan ban hành hướng dẫn thực hiện thí điểm kiểm kê, đánh giá lại tài sản thời điểm 01/7/2011.
Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Cục TCDN – BTC;
- Lưu: VT, ĐMDN (2).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần