BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 931/BNN-TCLN
V/v thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày24/9/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trảdịch vụ môi trường rừng (sau đây viết tắt là Nghị định 99); Nghị định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011. Ngày 13/12/2010, Thủ tướng Chính phủđã ban hành Quyết định số 2284/QĐ-TTg phê duyệt Đề án triển khai Nghị định số99. Theo đó, năm 2011 các cơ quan Trung ương và các địa phương phải chuẩn bịcác điều kiện để thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR)trong toàn quốc từ năm 2012.

BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các Bộ, ngành ban hành cácthông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 99; các địa phương đã thành lập được 26Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh, từng bước đi vào vận hành, hoạt độnghiệu quả. Năm 2012, Quỹ trung ương và địa phương đã ký kết hợp đồng ủy thác vớicác cơ sở sử dụng DVMTR, thu được xấp xỉ 1.200 tỷ đồng. Đây là nguồn thu rấtlớn, bền vững, góp phần thực hiện thành công kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng,cũng như cải thiện đời sống của người dân làm nghề rừng.

Tuyvậy, một số tỉnh có tiềm năng, nhung tiến độ triển khai thực hiện Nghị định 99chậm. Để đảm bảo tiến độ chung, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghịỦy ban nhân dân (UBND) các tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện, hoàn thành một sốnội dung sau:

1.Thành lập, kiện toàn nhân sự Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh, đăng ký mởtài khoản, con dấu để tiếp nhận tiền chi trả DVMTR; rà soát, xác định các cơ sởsử dụng DVMTR trong tỉnh; lập kế hoạch thu, chi và ký kết hợp đồng ủy thácDVMTR.

2.Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách chi trả DVMTR thông qua các phươngtiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các đơnvị cung ứng, sử dụng DVMTR và đến từng người dân.

3.Giải quyết, bố trí nguồn ngân sách địa phương để thực hiện, sớm hoàn thành côngtác rà soát, xác định diện tích rừng đến từng chủ rừng phục vụ chi trả tiềnDVMTR.

4.Đối với những tỉnh đã có nguồn thu DVMTR năm 2012, sớm hoàn thành việc giảingân, chi trả đến từng chủ rừng, hộ gia đình, cá nhân nhận giao khoán bảo vệrừng trong Quý I/2013.

Đềnghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Cao Đức Phát (báo cáo);
- VP. Chính phủ (báo cáo);
- Quỹ BV&PTR VN (theo dõi);
-
Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn