BỘ NỘI VỤ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 931/BNV-TL
V/v: Thực hiện chế độ phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2005

Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 05 tháng 01 năm 2005, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thươngbinh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc đã ban hành Thông tư liên tịchsố 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vựcvà Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 09/2005/TT-BNV hướng dẫn chế độ phụ cấpđặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Đến nay,trong quá trình thực hiện Bộ Nội vụ đã nhận được văn bản của một số tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương đề nghị điều chỉnh (tăng, giảm), bổ sung mới về phụcấp khu vực và phụ cấp đặc biệt hoặc cho hưởng bảo lưu mức phụ cấp khu vực cũđã hưởng trước năm 2001. Để liên Bộ có đủ căn cứ xem xét, giải quyết bảo đảmquan hệ cân đối trong tỉnh và giữa các tỉnh, Bộ Nội vụ đề nghị đồng chí Giámđốc Sở Nội vụ rà soát lại các địa bàn được hưởng phụ cấp theo các Thông tư đãban hành ngày 05 tháng 01 năm 2005. Trường hợp có điều chỉnh (tăng, giảm) hoặcđề nghị bổ sung mới địa bàn được hưởng phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt, thìbáo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có vănbản gửi Bộ Nội vụ kèm theo hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng phụ cấp khu vực hoặcphụ cấp đặc biệt; hồ sơ gồm các nội dung sau:

1. Địa bàn đề nghị hưởng phụ cấp (xã, phường, thị trấn; ranhgiới cơ quan, đơn vị), thuyết minh và phân định rõ địa giới hành chính của đơnvị đề nghị hưởng phụ cấp, vẽ bản đồ địa giới hành chính xã, phường, thị trấn(hoặc cơ quan, đơn vị giáp ranh với nhiều xã, phường, thị trấn) với đường giaothông thủy, bộ, độ cao hoặc thấp so với mặt nước biển;

2. Thuyết minh cụ thể các yếu tố liên quan đến việc xác địnhhưởng phụ cấp, mức phụ cấp đang hưởng của các xã lân cận (nếu có) và mức phụcấp trên đề nghị được áp dụng.

3. Dự tính số lượng đối tượng hưởng phụ cấp (kể cả hưu trí,thương binh, bệnh binh) trên địa bàn và nhu cầu kinh phí để thực hiện việc điềuchỉnh hoặc bổ sung phụ cấp cho các đối tượng có liên quan trên địa bàn (trongđó tính riêng cho số đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp hàng tháng từ ngânsách nhà nước).

Trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương, Bộ Nội vụ trao đổi thống nhất với liên Bộ để xemxét, giải quyết. Trong thời gian chưa có ý kiến của liên Bộ thì thực hiện đúngcác mức phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt đã được quy định tại các Thông tưban hành ngày 05 tháng 01 năm 2005.

Đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương nghiên cứu, chủ động triển khai thực hiện chế độ phụ cấpkhu vực và phụ cấp đặc biệt./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ LĐTBXH;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban Dân tộc;
- Lưu VT, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG
Nguyễn Duy Thăng