BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 931/LĐTBXH-CSLĐVL
V/v giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty Cổ phẩn thương mại tổng hợp Sơn Tây, Hà Tây

Trả lời công văn số 65/CV-TMTH ngày 03/3/2003 của Quý công ty về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Trong quá trình xây dựng phương án sắp xếp lao động và đề nghị cấp kinh phí giải quyết lao động dôi dư do cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, Công ty đã được Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư cấp kinh phí chi trả theo Quyết định số 2585/QĐ-BTC ngày 11/12/2002 của Bộ Tài chính, trong đó có hai ông Nguyễn Hoàng Hùng và ông Nguyễn Văn Kiểm đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật Lao động, do vậy hai ông không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Công ty hoàn trả số kinh phí đã cấp của hai ông và chuyển về Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước (Cục Tài chính doanh nghiệp, số hiệu tài khoản: 944.23.00.00000, tại Kho bạc Nhà nước Trung ương)./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng