BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 931/TCT-CS
V/v thuế GTGT sản phẩm hóa chất xét nghiệm

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 15284/CT-TTHT ngày 9/12/2008 của CụcThuế thành phố Hồ Chí Minh về thuế suất thuế GTGT sản phẩm hóa chất xét nghiệmdùng cho y tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa:“Thuốc chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi (bao gồm cả vắc-xin, sinhphẩm, nước cất để pha chế thuốc tiêm); sản phẩm hóa dược, dược liệu là nguyênliệu sản xuất thuốc chữa bệnh, phòng bệnh theo Danh mục mặt hàng nêu tại Phụlục số 1 và 2 ban hành kèm theo Thông tư này”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, nếu mặt hàng hóa chất xét nghiệmnhập khẩu dùng trong y tế thuộc Danh mục các loại hóa chất cơ bản (phụ lục số1) hoặc Danh mục các loại dược liệu làm nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh,phòng bệnh (phụ lục số 2) ban hành kèm theo Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày9/4/2007 của Bộ Tài chính thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Trường hợp mặthàng hóa chất xét nghiệm không được quy định tại hai Danh mục nêu trên thì ápdụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Từ ngày 01/01/2009 vật tư hóa chất xét nghiệm dùng trong y tếáp dụng thuế suất thuế GTGT 5% (theo hướng dẫn tại điểm 2.11 mục II phần BThông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hồ Chí Minh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương