VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 931/VPCP-KGVX
V/v áp dụng biện pháp hạn chế đi lại, cách ly tại một số địa phương

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ Y tế.

Báo chí có phản ánh về việc “ngăn sông cấm chợ” và cách ly y tế không phù hợp tại một số địa phương. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với mức nguy cơ của từng khu vực trên địa bàn, bảo đảm khoanh vùng, cách ly, phong tỏa ở phạm vi gọn nhất, hạn chế tối đa các tác động bất lợi đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và sản xuất kinh doanh, nhất là hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất trong dịp Tết Nguyên đán; có biện pháp cụ thể tạo thuận lợi cho nhân dân tiêu thụ hàng hóa, nông sản, nhất là tại vùng có dịch, vùng bị phong tỏa.

b) Áp dụng biện pháp cách ly tập trung, cách ly tại nhà đối với người đến từ vùng có dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Bộ Y tế kiểm tra, chỉ đạo, xác định cụ thể vùng có dịch theo nguyên tắc “khoanh gọn nhất có thể” phục vụ mục tiêu kép để các địa phương áp dụng biện pháp phù hợp cho nhân dân đón Tết Nguyên đán, không gây cản trở không cần thiết.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Y tế biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các Bộ: CA, QP, GTVT, CT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,
Trợ lý TTg, các Vụ: QHĐP, TH, NC;
- Lưu: VT, KGVX (3) Q

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng