1. Công văn 9313/CT-TTHT 2016 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ Hồ Chí Minh

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9313/CT-TTHT
V/v: hóa đơn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Phần mềm và CNTT Hewlett-Packard Việt Nam.Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Q1, TP.HCM.Mã số thuế: 0310715054

Trả lời văn bản ngày 30/08/2016 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 17 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“2. Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).”

Căn cứ Khoản 1b Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định nguyên tắc lập hóa đơn:

“…

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.

…”

Về nguyên tắc nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không được tẩy xóa, sửa chữa. Trường hợp Công ty theo trình bày đã lập và xuất giao hóa đơn (hóa đơn số 0000722, ký hiệu AA/19P) cho công ty TNHH Công Nghệ Việt Sao Vàng nhưng tiêu thức “ngày tháng năm” bị tẩy xóa, sửa chữa là không đúng quy định, hai bên lập biên bản thu hồi hóa đơn, lập lại hóa đơn mới thay thế, trên hóa đơn ghi rõ thay cho hóa đơn số ... ngày ... tháng ... năm.

Cục Thuế TP thôngbáo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;-PKTT2;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

2. Công văn 9299/CT-TTHT 2013 hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ Cục thuế Hồ Chí Minh

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9299/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông
Địa chỉ: Số 190 Lạc Lông Quân, Phường 3, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300384357

Trả lời văn bản số 271/CV-TCKT ngày04/11/2013 của Công ty về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT-BTCngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Tiết h, Khoản 1 Điều 4 Thôngtư quy định về nội dung trên hóa đơn đã lập:

“Người mua, người bán ký và ghi rõhọ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hoá đơn.”

+ Tại Tiết đ, Khoản 2 Điều 14 Thôngtư quy định một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“Tiêu thức “người mua hàng (ký, ghirõ họ tên)”

Riêng đối với việc mua hàng khôngtrực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng khôngnhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hoá đơn. Khi lập hoá đơn tại tiêu thức“người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàngqua điện thoại, qua mạng, FAX.”

Trường hợp của Công ty theo trìnhbày, bán hàng cho khách hàng ngoại tỉnh (có hợp đồng ký kết giữa hai bên) theohình thức mua hàng trực tiếp nhưng Công ty lại đóng dấu “bán hàng qua điệnthoại” tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)” trên liên 1 của hóađơn (liên lưu tại đơn vị) là không đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết đểthực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫntại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT1;
- Lưu: HC, TTHT.
2949– 297784(06/11/2013)
nttlan
 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

3. Công văn 3066/TCT-CS 2014 hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3066/TCT-CS
V/v: hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2014.

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuếnhận được công văn số 4541/CT-AC ngày 13/06/2014 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đềnghị hướng dẫn vướng mắc về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Về vấn đềnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về việc sửdụng hoá đơn và thông báo phát hành hóa đơn lần đầu

a. Về việc sửdụng hoá đơn.

Tại điểm ckhoản 1 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chínhhướng dẫn cơ quan thuế bán hoá đơn cho một số đối tượng (có hiệu lực thi hànhtừ ngày 01/6/2014) như sau: "Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuếGTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu".

Ngày02/6/2014, Tổng cục Thuế có công văn 2028/TCT-CS hướng dẫn:

"đối vớidoanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập từ ngày 01/01/2014 đã đăng ký nộp thuếGTGT theo phương pháp trực tiếp, đã đặt in hóa đơn bán hàng hoặc đã mua hoá đơnbán hàng của cơ quan thuế để sử dụng, đã nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo phươngpháp trực tiếp thì áp dụng phương pháp tính trực tiếp cho năm 2014 và xác địnhtại phương pháp tính thuế cho năm 2015, 2016 trên cơ sở doanh thu của năm2014".

Trường hợpcác doanh nghiệp, Hợp tác xã (cơ quan thuế đã xác định địa điểm kinh doanh) nêutrên đã có văn bản xác nhận của cơ quan thuế cho đặt in hóa đơn bán hàng thôngthường theo quy định tại công văn 7527/BTC-TCT và đã đặt in hoá đơn, đến ngày01/6/2014 mới gửi thông báo phát hành đến cơ quan thuế. Nhằm tạo điều kiệnthuận lợi cho doanh nghiệp, Hợp tác xã và tránh lãng phí chi phí đã đặt in hóađơn, Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục Thuế như sau: chấp thuận cácthông báo phát hành hóa đơn từ ngày 01/6/2014 đối với số lượng hóa đơn bán hàngđã đặt in trước ngày 01/6/2014. Sau khi các doanh nghiệp, hợp tác xã nêu trênđã sử dụng hết hoá đơn bán hàng đặt in trước ngày 01/6/2014 mà vẫn thuộc trườnghợp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thuthì doanh nghiệp, Hợp tác xã thực hiện phải mua hoá đơn của cơ quan thuế.

b. Về thôngbáo phát hành hóa đơn lần đầu

Theo quy địnhtại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn (cóhiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2014) các doanh nghiệp khi thông báo phát hànhhóa đơn lần đầu phải có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in (Mẫu số 3.14Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ).

Căn cứ quyđịnh trên, trường hợp doanh nghiệp đã có văn bản xác nhận của cơ quan thuế chotự in, đặt in hóa đơn theo quy định tại công văn 7527/BTC-TCT trước ngày01/6/2014 thì Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục Thuế như sau: Chấpthuận trường hợp doanh nghiệp đã có văn bản xác nhận của cơ quan thuế trướcngày 01/6/2014 được thông báo phát hành hóa đơn mà không cần phải có văn bản đềnghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theoThông tư số 39/2014/TT-BTC ).

2/ Đơn vịkinh doanh vận tải hành khách đặt in hoá đơn vận tải hành khách (tem, vé, thẻ)

Tại điểm ckhoản 1 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chínhhướng dẫn cơ quan thuế bán hoá đơn cho một số đối tượng (có hiệu lực thi hànhtừ ngày 01/6/2014) như sau: "Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuếGTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu".

Theo trìnhbày của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, trường hợp đơn vị kinh doanh vận tảihành khách đã tự in (đặt in) vé xe theo đúng quy định của pháp luật từ trướcnăm 2011 nhưng đến hết ngày 31/3/2011 đơn vị vẫn chưa sử dụng hết nếu đáp ứngđủ các tiêu thức bắt buộc (trừ tiêu thức ký hiệu mẫu số của tem, vé, thẻ) thìđơn vị thực hiện thông báo phát hành hoá đơn theo quy định tại Điều 9 Thông tưsố 153/2010/TT-BTC để tiếp tục sử dụng. Khi sử dụng hết số tem, vé, thẻ đã khaibáo, đơn vị kinh doanh vận tải phải tạo phát hành và sử dụng hoá đơn vận tảihành khách bằng xe ôtô theo quy định tại Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày01/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tảihành khách bằng Ô tô. Từ ngày 01/6/2014, nếu đơn vị kinh doanh vận tải hành kháchlà tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếptheo tỷ lệ % nhân với doanh thu và các Hợp tác xã thuộc đối tượng mua hóa đơncủa cơ quan thuế.

Tuy nhiên,hiện nay cơ quan thuế không in ấn các loại hoá đơn (tem, vé, thẻ) đặc thù nàyđể bán cho các đối tượng nêu trên. Do đó, Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuấtcủa Cục Thuế: Để thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các đơn vị kinh doanhvận tải hành khách thì đối với hoá đơn vận tải hành khách (tem, vé, thẻ) đặcthù, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tiếp tục được đặt in, thông báo pháthành và sử dụng theo quy định tại Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuếtrả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Vụ PC – BTC;
-Vụ PC, KK - TCT;
-Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

4. Công văn 39540/CT-HTr 2014 giải đáp chính sách thuế lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ Cục thuế Hà Nội

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39540/CT-HTr V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Công ty cổ phần Thiết bị Tân Phát(Đ/c: số 168 Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.MST: 0100981927)

Trảlời công văn số 500/CVTP ngày 05/8/2014 của Công ty cổ phần Thiết bị Tân Pháthỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căncứ Điểm 2.9 Khoản 2 Phụ lục 4 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đốivới một số trường hợp (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 của Bộ Tài chính) quy định:

"2.9.Tổ chức, cá nhân xuất hàng hoá bán lưu động sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vậnchuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ theo quy định, khi bán hàng cơ sởlập hóa đơn theo quy định"

Căncứ quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần Thiết bị Tân Phát có hoạt động bánhàng lưu động thì khi xuất hàng hóa bán lưu động, đơn vị sử dụng Phiếu xuất khokiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ theo quy định, khi bánhàng đơn vị lập hoá đơn theo quy định.

CụcThuế TP Hà Nội trả lời Công ty cổ phần Thiết bị Tân Phát biết để thực hiện theođúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

5. Công văn 205/CT-TTHT 2018 xuất hóa đơn bán hàng khi chuyển địa điểm kinh doanh Hà Nội

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 205/CT-TTHT V/v xuất hóa đơn bán hàng trong

thời gian chuyển địa điểm kinh doanh

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH D&D Vina(Địa chỉ: U03-L22 khu D, khu đô thị Đô Nghĩa, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, TP.Nội; MST: 2300663749)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 20171215/CV-DD ngày 15/12/2017 của Công ty TNHH D&D Vina hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Tại Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

5. Sửa đổi Khoản 2 Điều 9 như sau:

“Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyn đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyn đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng). Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyn đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyn đến.

Trường hợp có sự thay đi về nội dung đã thông báo phát hành, t chức kinhdoanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở, trong thời gian chờ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nếu phát sinh hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ thì Công ty ghi địa chỉ trên hóa đơn theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã đăng ký. Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã thay đổi địa chỉ nếu Công ty vẫn có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã thông báo phát hành thì thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Mai Sơn

6. Công văn 2736/TCT-PCCS xuất hóa đơn bán hàng trả lại

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 2736/TCT-PCCS
V/v: Xuất hóa đơn GTGT hàng bán trả lại

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2006

Kính gửi: Côngty XNK ngành in - Bộ văn hóa thông tin

Trả lời công văn số 33/CV06 /XNI ngày05/05/2006 của Công ty XNK ngành in về việc xuất hóa đơn bán hàng trả lại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 5.8, mục IV Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: "Cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT. Hóa đơn này là căn cứ để bên bán, bên mua điều chỉnh doanh số mua, bán, số thuế GTGT đã kê khai".

Căn cứ vào hướng dẫn trên, trường hợp Chi nhánh Công ty XNK ngành in bán lô hàng 10,050 tấn giấy in dạng cuộn (Offset) định lượng 58g/m2 cho Công ty in Hàng không, nhưng Công ty in Hàng không yêu cầu trả lại 8.706 tấn giấy do không đúng quy cách, chủng loại thì Công ty in Hàng không phải xuất hóa đơn cho chi nhánh Công ty XNK ngành in. Hóa đơn này làm căn cứ để hai bên điều chỉnh doanh số mua, bán, số thuế GTGT đã kê khai.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty XNK ngành in biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP Hà Nội
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

7. Công văn 8630/CT-TTHT năm 2014 hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ Hồ Chí Minh

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8630 /CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

Tp Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV DV Kỹ thuật Truyền thông HTV
Địa chỉ: 19 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM
Mã số thuế: 0311899774

Trả lời văn bản số 562/HTV-TMS-KT ngày 26/9/2014 của Công ty về lập hóađơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướngdẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướngdẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướngdẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê mặt bằng với công ty Cổ phần Đầu tưHi Tiên để làm văn phòng, nay Công ty cho đơn vị khác thuê lại mặt bằng này thìkhi thu tiền cho thuê Công ty lập hóa đơn (tiêu thức tên hàng hóa, dịch vụ ghi:cho thuê mặt bằng), áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% kê khai nộp thuế theo quyđịnh.

CụcThuế TP thôngbáo để Công ty biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT3;
- P.PC;
- Lưu HC; TTHT.
3270_243993 dttchung

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Thị Lệ Nga

8. Công văn 2950/TCT-HT lập hóa đơn bán hàng

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2950/TCT-HT
V/v: lập hóa đơn bán hàng

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2007

Kínhgửi: Công ty cổ phần Thăng Long AT

Trả lời công văn số 120/CV-TLATngày 07/06/2007 của Công ty cổ phần Thăng Long AT về việc xuất hóa đơn giá trịgia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1, Mục II, Phần B Thôngtư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định: Doanh thu để tính thu nhập chịu thuếlà toàn bộ tiền bán hàng, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả trợ giá, phụ thu,phụ trội mà cơ sở kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền haychưa thu được tiền.

Căn cứ quy định trên, trường hợpCông ty cổ phần Thăng Long AT ký hợp đồng gia công quần, áo với nước ngoài thìkhi lập hóa đơn giá trị gia tăng Công ty ghi theo giá ghi trên hợp đồng.

Trường hợp giá trị hàng xuấtkhẩu ghi trên tờ khai Hải quan có sự chênh lệch so với giá trị ghi trên Hợpđồng và chứng từ chuyển tiền thì Công ty phải giải trình nguyên nhân chênh lệchvà cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tycổ phần Thăng Long AT biết và thực hiện.

Nơi nhận
- Như trên
- Cục thuế Hà Nội
- Vụ Pháp chế
- Lưu: VT, PC, HT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

9. Công văn 9842/CT-TTHT 2018 hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ Hà Nội

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9842/CT-TTHT
V/v hóa đơn

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH MDA E&C
(Đ/c: Tầng 13 Tòa nhà Licogi 13 Tower, Đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội - MST: 0305116866)

Trả lời công văn số 20180102/CV-PKT ngày 02/1/2018, công văn giải trình và bổ sung tài liệu số 20180117/CV-PKT ngày 17/01/2018 và 20180130/CV-PKT ngày 30/1/2018 của Công ty TNHH MDA E&C (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại khoản 2 Điều 16 lập hóa đơn:

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình thực hiện chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua.

Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”

+ Tại Điều 20 xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.”

Căn cứ các hướng dẫn trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với Công ty cổ phần thương mại và xây lắp công nghiệp Phúc Thọ mà Công ty không có khả năng thanh toán do không thu hồi được công nợ từ phía khách hàng thì Công ty cổ phần thương mại và xây lắp công nghiệp Phúc Thọ không thuộc trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH MDA E&C được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên:
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Lưu: VT, TTHT (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

10. Công văn 5109/CT-TTHT 2017 lập hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ Hồ Chí Minh

 

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THU TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5109/CT-TTHTV/v Lập hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01tháng 06 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Ammeraal Beltech Việt NamĐịa chỉ: Lô D19/II, D20/II Đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình TânMã số thuế: 0310805639

Trả lời văn bản số CV17-001 ngày 11/04/2017của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Khoản 7b Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán. Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"... nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

…”.

Trường hợp Công ty theo trình bày khi lập hoặc nhận hóa đơn ghi địa chỉ Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (địa chỉ có ghi thêm chữ “Việt Nam”) hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (địa chỉ không có chữ “Việt Nam”) thì các hóa đơn này đều hợp lệ để làm căn cứ kê khai thuế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT1;
- P.PC;
- Lưu:VT; TTHT.749-29318703/17 dtthanh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình