BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 932/TCHQ-GSQL
V/v cấp giấy phép vận tải (xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh) cho PTVT của tổ chức, cá nhân nước thứ 3 vào Việt Nam

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Đường Bộ Việt Nam

Phúc đáp công văn số 329/CĐBVN-VT ngày 05/02/2009 của CụcĐường bộ Việt Nam đề nghị xem xét tạo điều kiện giúp đỡ làm thủ tục hải quancho phương tiện vận tải là ô tô của hai nhà hoạt động môi trường ấn Độ vào ViệtNam theo công hàm của Đại sứ quán ấn Độ số HAN/215/2008 Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Theo qui định tại Điều 47 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày15/12/2005 qui định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan,kiểm tra, giám sát hải quan thì phương tiện vận tải của cá nhân hoặc cơ quan,tổ chức tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập không vì mục đích thương mạikhi tạm nhập, tạm xuất phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền theo quyđịnh tại Điều ước quốc tế về vận tải đường bộ giữa Việt Nam và nước có chungđường biên giới.

Tuy nhiên, theo qui định của Hiệp định vận tải đường bộ kýkết với các nước láng giềng thì Bộ Giao thông vận tải cấp phép cho phương tiệnvận tải của Việt Nam tạm xuất tái nhập vào các nước láng giềng đã ký Hiệp địnhvận tải đường bộ với Việt Nam, các trường hợp khác Chính phủ chưa qui định cơquan nào là cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Đối với các trường hợp PTVT của nước thứ 3 tạm nhập, táixuất vì các mục đích như du lịch, nghiên cứu... đều phải có sự cho phép của Thủtướng Chính phủ thì cơ quan hải quan và các cơ quan liên quan mới có cơ sở làmthủ tục. Đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chophép xe ô tô của hai nhà hoạt động môi trường ấn Độ tạm nhập vào Việt Nam.

Tổng cục Hải quan xin trả lời để Cục Đường bộ Việt Nam đượcbiết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh