TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9320/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Dentsu Young & Rubicam Việt Nam Địa chỉ: 193 Đinh Tiên Hoàng, phường Đakao, Quận 01 Mã số thuế: 0302873603

Trả lời văn thưsố 0809/CV2015 ngày 08/9/2015 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Tiết a Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 1 56/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài:

“Khai thuế đối với trường hp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thu.

Trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài.”

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanhtiViệtNam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam;

Căn cứ Điều 5 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNDN (có hiệu lực thi hành từ ngày 06/8/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015 trở đi) quy định thu nhập khác bao gồm:

“Các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật.”

Trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho Công ty Dentsu Young & Rubicam Pte Ltd (Singapore), đồng thi Công ty ký hp đồng sử dụng dịch vụ khác của chính khách hàng này cung cấp thì khi thanh toán tiền cho tổ chức nước ngoài bằng hình thức bù trừ vào khoản tiền khách hàng phải thanh toán cho Công ty (bù trừ công nợ), Công ty phải có trách nhiệm khấu trừ thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC để nộp vào Ngân sách Nhà nước. Trường hợp sau khi bù trừ công nợ, Công ty phải thanh toán tiền thêm cho tổ chức nước ngoài, nhưng được tổ chức nước ngoài xóa bỏ, Công ty không phải thanh toán thì Công ty tính vào thu nhập khác, kê khai nộp thuế TNDN theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bn quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
-Phòng KT 2;
-
Lưu HC; TTHT.

KT.CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga