B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9321/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện công văn số 12191/BTC-TCHQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tiếp theo công văn số 8527/TCHQ-GSQL ngày17/9/2015 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện công văn số 12191/BTC-TCHQ Tổng cục Hải quan tiếp tục bổ sung Danh sách xe ô tô tạm nhập khẩu của cơ quando các cơ quan Đại diện cung cấp (gửi kèm theo đây).

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quancác tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

DANH SÁCH XE Ô TÔ TẠMNHẬP KHẨU CỦA CƠ QUAN
(kèm công văn số 9321/TCHQ-GSQL ngày 08 tháng 10 năm 2015 của TCHQ)

STT

Số, ngày Giấy phép

Số, ngày Tờ khai

Nhãn hiệu

Năm sản xuất

Biển s

Ngày cấp Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, bin sxe (nếu có)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1. ĐSQ An-giê-ri tại Hà Nội

1

15/TN /CQNG-24/02/2009

40/PMD 05/03/2009

Mercedes Benz S350L

2009

80-041-NG-01

2

18/TN /CQNG-08/4/2002

61/TN PMD/oto 16/4/2002

Toyota Landcruiser

2002

80-041-NG-06

2. ĐSQ Ăng-gô-la tại Hà Nội

1

48/TN-CQNG 13/11/2012

200 N 575/T03 G/PMD 16/11/2012

Range Rover

2012

80-031-NG-03

2

09/TN-CQNG 02/04/2013

19 TN/PMD 16/4/2013

Toyota

2012

80-031-NG-04

3. ĐSQ Bê-la-rút tại Hà Nội

1

21/TN-CQNG 11/5/2012

49N OTO-PMD 14/5/2012

Toyota Avalon

2011

80-096-NG-01

2

12/TN-CQNG 08/05/2013

03/TN /TO3G-PMD 23/01/2013

Nissan X-Trail

2012

80-096-NG-02

3

47/TN-CQNG 25/10/2007

181/N /OTO-PMD 26/10/2007

Nissan X-Trail

2007

80-096-NG-03

4

64/TN-CQNG 17/10/2008

204/NPMD OTO-PMD 18/10/2008

Nissan Urvan

2008

80-096-NG-05

5

87/TN-CQNG 28/12/2009

242NGTO-PMD 30/12/2009

Huyndai Veracruz

2008

80-096-NG-04

Phòng Tùy viên Quân sự

4. ĐSQ I-xra-en tại Hà Nội

1

54/TN-CQNG 28/11/2007

181/N /OTO/PMD 01/12/2007

Toyota Prado

2007

5. ĐSQ Mông Cổ tại Hà Nội

1

31/TN-CQNG 9/6/2008

26N/OTO 13/2/2007

Toyota avalon

2006

80-381-NG-01

6. ĐSQ Thái Lan tại Hà Nội

1

28 TN/PMD 03/6/2013

Mercedes Benz S350

2013

80-606-NG-01

2

107/NPMD /ôtô/PMD 04/8/2011

Mercedes Benz E250

2011

80-606-NG-06

3

52/N-PMD 26/4/2006

Toyota Land Cruiser Prado

2005

Ln 1: 80-606-NG-25

Lần 2: 80-606-NG-26

11/3/2014

Phòng Quân vụ

4

139/NOTO /PMD 18/17/2008

Toyota Hiace

2007

80-606-NG-11

Phòng Quân vụ

7. ĐSQ Xri Lan-ca tại Hà Nội

1

45/TN-CQNG

198/W-OTO /PMD

Mercedes Benz E300

2012

80-696-NG-01

8. TLSQ Nhật Bản tại TP.HCM

1

12/TN-OTO /PMD 30/03/2005

08/TNO-PMD-KV3 -2 01/04/2005

TOYOTA LEXUS

2005

41-446-NG-01

2

28/TN-A2 /PMD 03/04/1998

03/TN OTO-KV2 06/04/1998

TOYOTA CROWN

1997

51NG-446.02

10/11/2014

9. Văn phòng tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam (ILO)

1

HQ 102
07/2/2003
06/TN-CQNG

28/OTO-PMD-KV3 11/02/2003

Nissan Maxima 3.0

2002

80-NG-547-22

2

82/TN-CQNG 15/12/2009

244N-OTO-PMD 30/12/2009

Toyota Camry

2009

80-546-QT-49

TNG CỤC HẢI QUAN