BỘ TÀI CHÍNHTNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9325/T CHQ-TXNK
V/v kiểm tra mã HS

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015

Kínhgửi: Công ty TNHH Tamura Corporation Việt Nam.
(Tầng 9 Tòa nhà TTC, Lô B1A, cụm sảnxuất TTCN&CNN, quận Cầu Giấy, phường Dịch Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 20150917CV ngày 17/9/2015 của Công ty TNHH Tamura Corporation Việt Nam đềnghị kiểm tra mã HS đối với mặt hàng có tên “thanh gia nhiệt của máy hàn linhkiện bản mạch điện áp 380V, công suất 2.6Kw. Vềviệc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày tại công văn số20150917CV, mặt hàng là bộ phận của máy hàn linh kiện bản mạch. Qua xem xét,công ty chỉ nêu tên gọi, cơ chế hoạt động, hình ảnh của mặt hàng, không cóthông tin cụ thể về thành phần, cấu tạo mặt hàng. Do vậy, Tổng cục Hải quanchưa đủ cơ sở để xác định mã số theo đề nghị của Công ty.

Để đủ cơ sở xác định mã số, đề nghịcông ty bổ sung các thông tin liên quan đến mặt hàng như thành phn, cu tạo của mặt hàng nêu trên. Theo giải trìnhtại công văn, công ty dự kiến nhập khẩumặt hàng trong thời gian tới, do vậy công ty có thể lậphồ sơ xác định trước mã số theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 tạiThông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủtục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quảnlý thuế đối với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu. Hồ sơ cụ thể gồm:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫusố 01/XĐTMS /TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Mu hàng hóadự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức,cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần,catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hànhcủa hàng hóa: 01 bản chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Tamura Corporation Việt Nam biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c)
- Lưu: VT, TXNK- PL - Nhung(3b)

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC
TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh
Mạc Linh