TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 933/CT-TTHT
V/v: Thuế Thu nhập cá nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn
Địa chỉ: BG – 23 đường số 8, KCX, Tân Thuận, Q.7
MST: 0300656297

Trả lời văn thư số 07/2011/PK ngày 31/01/2012 của Công ty vềthuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.1.6 mục II phần A, điểm 2.1 và điểm 2.2 mục I phầnB Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuếTNCN:

“Các khoản thưởng như tháng, quý, năm, thưởng đột xuất,thưởng tháng lương thứ 13 bằng tiền hoặc không bằng tiền (kể cả thưởng bằngchứng khoán), ..…”là khoản thu nhập chịu thuế TNCN;

“Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác địnhbằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác cótính chất tiền lương, tiền công mà đối tượng nộp thuế nhận được trong kỳ tínhthuế ….”;

“Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từtiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượngnộp thuế.”;

Căn cứ các quy định trên, khoản tiền lương tháng 12/2011 trảvào ngày 05/01/2012 và khoản tiền thưởng tết (lương tháng thứ 13) của năm 2011 trảvào ngày 17/01/2012 thì phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của kỳ thuế tháng01/2012 để kê khai nộp thuế TNCN.

Cục Thuế thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quyđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT1
- P. PC;
- Lưu: HC, TTHT
174 – 12840/12 mthu

TUQ. CỤC TRƯỞNGTRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀNHỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾTrần Thị Lệ Nga