TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 933/GSQL-TH
V/v ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: CổngThông tin Điện tử - Bộ Tài chính.

Trả lời công văn số công văn không số ngày 30/7/2015của Cổng Thông tin điện tử Bộ tài chính về vướng mắc nhãn hàng hóa của Công tyTNHH Denso Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan vướng mắc trên, Nghị định số 89/2006/NĐ-CPngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa quy định:

1. Tại Khoản 1, Điều 3: “Nhãnhàng hóa là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ; hình vẽ, hình ảnh đượcdán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hóa, bao bì thương phẩm củahàng hóa hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩmcủa hàng hóa”

- “Bao bì thương phẩm của hàng hóa" là baobì chứa đựng hàng hóa và lưu thông cùng với hàng hóa.

Bao bì thương phẩm của hàng hóa gồm hai loại:bao bì trực tiếp và bao bì ngoài.

+ Bao bì trực tiếp là bao bì chứa đựng hàng hóa,tiếp xúc trực tiếp với hàng hóa, tạo ra hình khối hoặc bọc kín theo hình khối củahàng hóa;

+ Bao bì ngoài là bao bì dùng để bao gói một hoặcmột số đơn vị hàng hóa có bao bì trực tiếp”.

2. Điều 6 quy định về vị trínhãn hàng hóa: “ Nhãn hàng hóa phải được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩmcủa hàng hóa ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nộidung quy định của nhãn mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của hànghóa.

Trường hợp không được hoặc không thể mở bao bìngoài thì trên bao bì ngoài phải có nhãn và nhãn phải trình bày đầy đủ nội dungbắt buộc”.

3. Khoản 3 Điều 10 về ghi nhãnphụ: “Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà nhãn gốc không phù hợp với quy địnhcủa Nghị định này thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải ghi nhãn phụ theo quy địnhtại khoản 3 Điều 9 của Nghị định này trước khi đưa ra lưu thông và phải giữnguyên nhãn gốc”

Theo đó, trong trường hợp nhãn gốc không thể hiện đầyđủ nội dung theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP chủ hàng hóa nhập khẩuphải chịu trách nhiệm bổ sung nhãn phụ trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.Cơ quan hải quan không kiểm soát việc ghi nhãn phụ.

Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng các quy địnhtrên. Nếu có vướng mắc về việc ghi nhãn phụ, đề nghị Công ty liên hệ với BộKhoa học Công nghệ để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Quý cơquan tổng hợp./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn