UBND TỈNH LAI CHÂU
SỞ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 933/SGD &ĐT-KTQLCLGD
V/v Quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp

Lai Châu, ngày 03 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thị xã;
- Các trường Trung học Phổ thông;
- Các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên.

Căn cứ Quyết định số 7176/QĐ-BGDĐTngày 09/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy địnhvề quy trình cấp phát văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ GD&ĐT; Quyết địnhsố 44/2005/QĐ-UBND ngày 24/5/2005 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành mứcthu, chi tiền giấy thi, giấy nháp, bằng tốt nghiệp phục vụ kỳ thi tốt nghiệpcác cấp.

Để đảm bảo việc in, cấp phát, quảnlý văn bằng, chứng chỉ của các đơn vị theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đàotạo. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức tốt việc cấpphát, quản lý bằng tốt nghiệp của cấp học, bậc học thuộc thẩm quyền quản lýtheo đúng các văn bản hướng dẫn và các quy định của Bộ GD&ĐT, sở GD&ĐT;

2. Thực hiện nghiêm túc việcnhập dữ liệu (dữ liệu thi TN đối với cấp THPT, BT THPT; xét tốt nghiệp đối vớicấp THCS, BT THCS), cần kiểm tra tính chính xác các thông tin về người học(theo quy định) trưuớc khi gửi file dữ liệu về sở GD&ĐT;

3. Hoàn thiện các thủ tục hồsơ đăng ký mua phôi bằng tốt nghiệp (Điều 8 Quy định về quy trình cấp phát vănbằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Quyết định số 7176/QĐ-BGDĐT ngày 09/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) và các khoản lệ phímua, quản lý bằng tốt nghiệp (Quyết định 44/2005/QĐ-UBND ngày 24/5/2005 củaUBND tỉnh Lai Châu) theo quy định, nộp về sở GD&ĐT cùng với file dữ liệucủa mỗi kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp;

4. Thực hiện việc đề nghị chỉnh sửabằng tốt nghiệp, cấp bản sao bằng tốt nghiệp theo đúng quy định của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo.

* Hồ sơ đề nghị gồm: Đơn đề nghịchỉnh sửa bằng tốt nghiệp, cấp bản sao bằng tốt nghiệp của người học; Tờ trìnhđề nghị của đơn vị trực tiếp quản lý bằng tốt nghiệp (phòng GD&ĐT, trườngTHPT, TT GDTX).

* Lệ phí:

- Lệ phí chỉnh sửa bằng tốt nghiệp(không áp dụng đối với những lỗi sai sót do công tác nhập liệu, in bằng của sởGD&ĐT): 8.700 đ/1 văn bằng đối với cấp THCS, BT THCS và 9.000đ đối với cấpTHPT, BT THPT (theo Quyết định số 44/2005/QĐ-UBND ngày 24/5/2005 của UBND tỉnhLai Châu và Công văn số 823/SGD &ĐT-GDTrH ngày 20/9/2006 của sở GD&ĐTLai Châu).

Lưu ý: Các khoản lệ phí chỉnhsửa văn bằng chỉ được phép thu của người học khi các lỗi cần chỉnh sửa do saisót hoặc yêu cầu thay đổi thông tin cá nhân (theo quy định hiện hành, như đềnghị thay đổi về dân tộc, họ tên, …) từ phía người học.

- Lệ phí cấp bản sao bằng tốtnghiệp: 7.000 đ/1 bản sao đối với cấp THPT, BT THPT; 4.500 đ/1 bản sao đối vớicấp THCS, BT THCS (theo Quyết định số 44/2005/QĐ-UBND ngày 24/5/2005 của UBNDtỉnh Lai Châu và Công văn số 823/SGD&ĐT-GDTrH ngày 20/9/2006 của sở GD&ĐTLai Châu).

Nhận được công văn này, yêu cầu cácđơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướngmắc liên hệ với sở GD&ĐT (phòng KT&QLCLGD) để được hướng dẫn và phốihợp giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên(th);
- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);
- Phòng KHTC, GDTrH, GDTX-CN;
- Thanh tra Sở;
- Lưu: VT, KT&QLCLGD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Tẩn Mí Khé