BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 933/TCHQ-GSQL
V/v vận chuyển hàng hóa theo hình thức trung chuyển tại bến thủy nội địa.

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

Công ty TNHH Cơ khí đóng tàu Hà Đức
(Địa chỉ: 512B – An Bình – An Phú – Quận 2 – TP Hồ Chí Minh)

Trảlời công văn số 02/CV /09 ngày 04/02/2009 của Công ty TNHH Cơ khí đóng tàu HàĐức – địa chỉ 512B – An Bình – An Phú – Quận 2 – TP Hồ Chí Minh về việc xinphép hoạt động ngắn hạn vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

1.Bến thủy nội địa Hà Đức thuộc Công ty TNHH Cơ khí đóng tàu Hà Đức chưa được BộGiao thông vận tải công bố là nơi có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài. Vìvậy, việc vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu theo loại hình trung chuyển tạiBến thủy nội địa nêu trên sẽ không có cơ sở pháp lý để cơ quan Hải quan thựchiện nhiệm vụ giám sát, quản lý về hải quan.

Đềnghị Công ty TNHH Cơ khí đóng tàu Hà Đức liên hệ với Bộ Giao thông vận tải đểđược giải quyết theo thẩm quyền quy định.

2.Thời gian tới, Tổng cục Hải quan (Vụ Giám sát quản lý) sẽ phối hợp với Cục Hảiquan TP Hồ Chí Minh và Cục Hải quan Đồng Nai khảo sát thực tế Bến thủy nội địaHà Đức để tham gia ý kiến với Bộ Giao thông vận tải về vấn đề này.

Tổngcục Hải quan trả lời để quý Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Vận tải – Bộ GTVT (để phối hợp);
- Cục HQ: TP Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh