BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 933/TCT-CS
V/v chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH đầu tư xây dựng thươngmại Sài Gòn

Trả lời công văn số 08/CV-SG /2010 ngày 6/1/2010 của Công tyTNHH đầu tư xây dựng thương mại Sài Gòn đề nghị hướng dẫn chính sách thuế đốivới khoản chênh lệch tăng do đánh giá lại TSCĐ bằng quyền sử dụng đất khi gópvốn liên doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 29/7/2008, Bộ Tài chính có công văn số 8819/BTC-TCThướng dẫn về chênh lệch do đánh giá lại tài sản cố định. Ngày 23/3/2010, Bộ Tàichính ban hành Thông tư số 40/2010/TT-BTC hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuếđối với khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản, tại Khoản 2 Điều 2 Thông tưcó hướng dẫn:

"2. Doanh nghiệp thực hiện đánh giá lại tài sản theoquy định để góp vốn, để điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập,chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (trừ trường hợp nêu tại điểm 1 Điều 2 nêutrên) thì doanh nghiệp có tài sản đánh giá lại phải tính nộp thuế thu nhậpdoanh nghiệp (TNDN) như sau:

a) Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ để góp vốn, để điềuchuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệpthì khoản chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ được tính vào thu nhập khác khi xácđịnh thu nhập chịu thuế TNDN, cụ thể như sau:

- Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ để góp vốn được phân bổdần vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN tại doanh nghiệp có tàisản đánh giá lại đem góp vốn. Việc phân bổ dần khoản chênh lệch do đánh giá lạiTSCĐ vào thu nhập khác của doanh nghiệp có tài sản đánh giá lại đem góp vốnđược tính theo số năm còn lại được trích khấu hao của TSCĐ tại doanh nghiệpnhận góp vốn.

- Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ để điều chuyển tài sản khichia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tính một lầnvào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN tại doanh nghiệp có tàisản đánh giá lại để điều chuyển.

b) Chênh lệch do đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất cóthời hạn để góp vốn, để điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loạihình doanh nghiệp, trường hợp bên nhận quyền sử dụng đất được trích khấu haođối với giá trị quyền sử dụng đất theo chế độ quy định thì khoản chênh lệch dođánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất phải tính vào thu nhập khác khi xác địnhthu nhập chịu thuế TNDN theo nguyên tắc nêu tại điểm 2a Điều 2 nêu trên.

Vậy khoản chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ theo quy định làquyền sử dụng đất có thời hạn để đem góp vốn, bên nhận TSCĐ được trích khấu haođối với quyền sử dụng đất có thời hạn theo giá trị TSCĐ đánh giá lại thì doanhnghiệp có TSCĐ đánh giá lại theo quy định đem góp vốn phải tính nộp thuế TNDNđối với khoản chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ. Trường hợp doanh nghiệp có phátsinh khoản chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ để góp vốn từ năm 2008 trở về trướcphải tính thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng chưa tính thuế thu nhập doanh nghiệpthì khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản cố định được phân bổ dần vào thunhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế theo thời gian sử dụng còn lại củaTSCĐ. Thời gian tính phân bổ được bắt đầu tính vào thu nhập chịu thuế của kỳquyết toán thuế năm 2009 trở đi.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và đề nghị Công tyliên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể căn cứ vào cácđiều kiện thực tế./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương