BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 933 TCT/NV5
V/v thuế TNCN đối với khoản phụ cấp khu vực

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Nestle Việt Nam

Trả lời văn thư không số đề ngày 25/02/2003 của Công ty TNHH Nestle Việt Nam Ltd, hỏi về thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản phụ cấp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư Liên Bộ số 02/LB-TT ngày 25/1/2994 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Tài Chính thì huyện Ba Vì (tỉnh Hà Tây) không nằm trong địa bàn được áp dụng chế độ phụ cấp đặc biệt. Do đó, khoản trợ cấp khu vực mà Công ty trả cho nhân viên khi biệt phái chuyển chỗ làm đến huyện Ba Vì (tỉnh Hà Tây) không thuộc các khoản phụ cấp không chịu thuế nêu tại Điểm 4.14, Mục I Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/1/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Vì vậy, khi kê khai nộp thuế TNCN cho cán bộ, Công ty phải tính phần phụ cấp này vào thu nhập thuế chịu thuế TNCN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Nestle Việt Nam Ltd biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến