VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 933/VPCP-KGVX
V/v: xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho Trường Đại học Việt Đức

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đàotạo về việc xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho Trường Đại học Việt Đức (côngvăn số 9744/BGDĐT-KHTC ngày 29 tháng 12 năm 2011), Phó Thủ tướng Nguyễn ThiệnNhân có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủtrì, phối hợp với Bộ Tài chính hoàn chỉnh lại dự thảo Quyết định về việc quyđịnh cơ chế tài chính đặc thù cho Trường Đại học Việt Đức trên cơ sở tiếp thu ýkiến của Phó Thủ tướng đã chỉnh sửa tại 4 vấn đề của dự thảo (gửi kèm theo bútphê Phó Thủ tướng), trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 23 tháng 02 năm 2011.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: TH, PL, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ