TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9332/CT-TTHT
V/v : Lập hóa đơn

Tp Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ Phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam
Địa chỉ: Số 27, Đinh Bộ Lĩnh, P. 24, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Mã số thuế: 3601582245

Trả lời văn bản số 673/NMN-TCKT ngày30/10/2013 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 20 Mục I Chương II LuậtKế toán (Luật số: 03/2003/QH11 của Quốc hội) qui định :

“ Ký chứng từ kế toán

1. Chứng từ kế toán phải có đủ chữký. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng bút mực. Không được ký chứngtừ kế toán bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kếtoán của một người phải thống nhất.

2. Chữ ký trên chứng từ kế toán phảido người có thẩm quyền hoặc người được uỷ quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kếtoán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký.

3. Chứng từ kế toán chi tiền phải dongười có thẩm quyền ký duyệt chi và kế toán trưởng hoặc người được uỷ quyền kýtrước khi thực hiện. Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theotừng liên.

4. Chứng từ điện tử phải có chữ kýđiện tử theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT-BTCngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ:

+ Tại Khoản 1 Điều 4 quy định nộidung trên hóa đơn đã lập:

“ 1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơnđã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy:

đ) Tên, địa chỉ, mã số thuế củangười bán;

e) Tên, địa chỉ, mã số thuế củangười mua;

…”

+ Tại Khoản 2 Điều 14 quy định cáchlập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“ b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã sốthuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủhoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

d) Tiêu thức “người bán hàng (ký,đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

Trường hợp thủ trưởng đơn vị khôngký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vịcho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chứcvào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

đ) Tiêu thức “người mua hàng (ký,ghi rõ họ tên)”

Riêng đối với việc mua hàng khôngtrực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng khôngnhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hoá đơn. Khi lập hoá đơn tại tiêu thức“người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng quađiện thoại, qua mạng, FAX.

…”

1/ Về nguyên tắc, khi lập hóa đơnphải ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn.

Trường hợp Công ty nhận được nhữnghóa đơn có các tiêu thức “Tên Công ty” và “Tên người mua hàng”, trong đó khôngghi tiêu thức “Tên người mua hàng” nhưng có ghi đầy đủ tên Công ty, địa chỉ, mãsố thuế và tại tiêu thức “Người mua hàng ký ghi rõ họ tên” được ký và ghi đầyđủ họ tên người mua, các nội dung khác đảm bảo đúng quy định thì hóa đơn vẫnhợp pháp để kê khai thuế.

2/ Hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ (hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng …) là chứng từ kế toán nhưng không phảilà chứng từ kế toán chi tiền nên không bắt buộc phải ký theo từng liên; khi lậphóa đơn người bán hàng, người mua hàng có thể ký trên liên 1 và được tự động insang liên 2, liên 3 bằng giấy carbon hoặc có thể ký sống trên từng liên thì hóađơn vẫn được xác nhận là hợp pháp để kê khai thuế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên; - P.KT1;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
2889_294233dttchung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga