BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 934/BGTVT-KHĐT
V/v: góp ý báo cáo dự án "Quy hoạch hệ thống thuỷ lợi sông Nhuệ và định hướng thoát nước cho các khu vực khác thuộc thủ đô Hà Nội"

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn

Phúc đáp văn bản số 169/BNN-TL ngày 22/01/2009 Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn về việc góp ý báo cáo dự án "Quy hoạch hệthống thuỷ lợi sông Nhuệ và định hướng tiêu thoát nước cho các khu vực khácthuộc thủ đô Hà Nội", Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Cơ bản thống nhất với nội dung của báo cáo dự án"Quy hoạch hệ thống thuỷ lợi sông Nhuệ và định hướng tiêu thoát nước chocác khu vực khác thuộc thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên trong nghiên cứu chưa đề cậpđến các vấn đề có liên quan đến GTVT nên Bộ GTVT chưa có cơ sở để góp ý cụ thể,đề nghị Bộ NN và PTNT chỉ đạo chủ đầu tư và tư vấn lập dự án bổ sung làm rõthêm.

2. Đây là quy hoạch tiêu thoát nước tổng thể cho Tp. Hà Nội,theo đó lấy định hướng tiêu thoát ra các sông ngoài Hà Nội để giảm tải cho sôngNhuệ, Cà Lồ, Bắc Hưng Hải nên trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết cho Tp. HàNội cần tham khảo các số liệu, gắn kết với hệ thống tiêu thoát nước của cáctỉnh lân cận Hà Nội; cập nhật quy hoạch phát triển các tuyến đường thuỷ nội địado Trung ương và địa phương quản lý tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của Quý bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KHĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ