BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 934/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu thiết bị, vật tư thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 014/HQQNa-NV ngày 02/01/2009 của Cục Hảiquan tỉnh Quảng Nam báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo liên quan đến việc xuất khẩuvật tư, thiết bị của Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Việt Lào để xây dựngcông trình thủy điện Xekama 3 tại Lào, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách Thuế:

Tại khoản 5, Điều 27, Nghị định 78/2006/NĐ-CP ngày09/08/2006 của Chính phủ quy định: Việc miễn thuế xuất khẩu đối với tài sảnmang ra nước ngoài để triển khai dự án đầu tư thực hiện theo quy định về phápluật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Do hiện nay chưa có văn bản nào hướng dẫn riêng về thuế xuấtkhẩu đối với hàng hóa đưa ra nước ngoài để triển khai dự án đầu tư. Do đó, đềnghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam thực hiện theo các văn bản quy định hiện hànhvề thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Về thủ tục hải quan: Thực hiện theo hướng dẫn tại khoảnXIV, Mục 2, Phần B, Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam đểthực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh