BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 934/TCT-PCCS
V/v Thực hiện biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Ninh Thuận

Trả lời Công văn số 967/CT-QLDN ngày 24/11/2006 củaCục Thuế tỉnh Ninh Thuận về vướng mắc trong việc thực hiện biện pháp khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng khi cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết địnhxử phạt vi phạm hành chính quy định:

- "Trong thời hạn 5 ngày kể từ khi nhận được quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng, cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế khấu trừ có trách nhiệm yêu cầu ngân hàng nơi mình mở tài khoản chuyển tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản của Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết định cưỡng chế khấu trừ. Trường hợp cá nhân, tổ chức cố tình không thực hiện quyết định cưỡng chế thì sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên theo quy định tại Mục C Chương II Nghị định này" (khoản 3 Điều 16).

- "Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhậnđược quyết định cưỡng chế khấu trừ ngân hàng có trách nhiệm phối hợp với ngườicó thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thông báo cho chủ tài khoản biết. Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền của chủ tài khoản là cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế, ngân hàng có trách nhiệm chuyển số tiền của tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế sang tài khoản của Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền; đồng thời thông báo cho cơ quan đã ra quyết định cưỡng chế khấu trừ và cánhân, tổ chức bị cưỡng chế khấu trừ biết" (khoản 3 Điều 17).

- "Nếu trong tài khoản của cá nhân, tổ chức còn số dư mà ngân hàng không thực hiện việc trích tiền của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quyết định cưỡng chế khấu trừ của người có thẩm quyền thì ngân hàng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng"(khoản4 Điều 17).

Áp dụng các quy định trên của Nghị định số 37/2005/NĐ-CP trong trường hợp người bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế có số dư tài khoản trong ngân hàng và bị áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiềntrong tài khoản nhưng người bị xử phạt không thực hiện việc yêu cầu ngân hàng chuyển tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản của Kho bạc và ngân hàng cũng không thực hiện việc chuyển tiền này thì cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị của người bị xử phạt vi phạm hành chính để bán đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 37/2005/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương