BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 9345/TCHQ-TXNK
V/v xóa tiền chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Thăng Long.
(S 67 ph Vạn Phúc - P. Liễu Giai - Q. Ba Đình - Hà Nội)

Trả lời công văn số 101/CV-TL ngày 01/10/2015 củaCông ty TNHH Thăng Long về việc đề nghị xóa tiền chậm nộp thuế phát sinh trướcngày 01/7/2013, Tng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều củacác luật về thuế đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóaXIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/01/2015 khôngquy định nội dung về xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế phát sinh trước ngày01/7/2013 của doanh nghiệp đã nộp khoản nợ thuế gốc trước ngày 31/12/2014. Vì vậy,đề nghị Công ty TNHH Thăng Long nộp đủ số tiền chậm nộp còn nợ vào ngân sáchnhà nước theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH ThăngLong được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
-Nhưtrên;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để th/hiện);
- Lưu: VT, TXNK - QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang