BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 935/BNN-HTQT
V/v: Xin phép thành lập đoàn tham dự kỳ họp thứ hai Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam – Mô-dăm-bích
Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Mô-dăm-bích, kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Mô-dăm-bích về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật đã được tổ chức tại Hà Nội trong tháng 4/2009. Biên bản Kỳ họp đã được ký ngày 2/4/2009.
Theo nội dung của Biên bản kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Mô-dăm-bích, kỳ họp lần thứ hai của Ủy ban Liên Chính phủ sẽ tiến hành tại Mô-dăm-bích (dự kiến trong tháng 7/2011).
Về việc này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Mô-dăm-bích kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Đoàn tham dự kỳ họp “Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Mô-dăm-bích về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật lần thứ hai”.
Thành phần: đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Giao thông vận tải, Tư pháp, Công An, Lao động - Thương binh và xã hội, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và đào tạo, Quốc phòng, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bưu chính viễn thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND các thành phố, tỉnh: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hà Nam, Bình Phước và Tiền Giang; các Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Dầu khí quốc gia, Tổng Công ty Viễn thông quân đội (Viettel) và Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI). Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng đoàn.
Kinh phí: các Cơ quan tham gia Đoàn sử dụng kinh phí đoàn ra năm 2011 của đơn vị.
Thời gian: 6 ngày trong tháng 7/2011 (kể cả thời gian đi đường).
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT (nam - 7).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần