TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 936/TCHQ-KTTT
V/v: Thủ tục chuyển nhượng xe ô tô trên 10 năm

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan An Giang

Trả lời công văn số: 0171/HQAG-NV ngày 14/02/2006 của Cục Hải quan An Giang về việc xử lý thuế đối với xe ô tô nhập đầu tư đã được miễn thuế sau đó chuyển nhượng cho đối tượng không được miễn thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại điểm 1 mục VIII phụ lục 1 Thông tư số: 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính theo đó trường hợp xe ô tô nhập đầu tư đã được miễn thuế sau đó chuyển nhượng cho đối tượng không được miễn thuế có thời gian sử dụng và lưu tại Việt Nam trên 10 năm thì giá trị còn lại được xác định là 0%.

Về thủ tục kê khai thực hiện như đối với các trường hợp có thời gian sử dụng và lưu tại Việt Nam từ 10 năm trở xuống nhưng đối với các trường hợp trên 10 năm doanh nghiệp không phải nộp thuế vì số thuế phải nộp bằng không.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan An Giang biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An