BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------

Số: 936/TCT-CS
V/v: chi phí vận chuyển

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trả lời công văn số 4322/CT-TH ngày 3 l/12/2007 và công văn số 84/CT- TTr ngày 07/0l/2008 của CụcThuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xử lý chi phí vận chuyển, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

1. Về ứng dụng phầnmềm hỗ trợ kê khai.

Theo công văn số 487/TCT-CNTT ngày 16/1/2008 của Tổng cục Thuế thì hiện nay, Tổng cục Thuế đangtrong giai đoạn hoàn thiện việc nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản l.3.0 theo nộidung của Luật Quản lý thuế và các Thông tư, Nghị định hướng dẫn thi hành. Ứng dụngHTKK l.3.0 dự kiến được triển khai vào cuối tháng 2 năm 2008.

Vì vậy, đối vớitrường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế đang sử dụng ứng dụng HTKK phiênbản l.2.0 do ngành thuế cung cấp thì được tiếp tục sử dụng các mẫu tờ khai thuếtheo phần mềm ứng dụng HTKK đến hết kỳ tính thuế tháng l/2008 (riêng tờ khaiquyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp sẽ áp dụng theo mẫu 03/TNDN của Thông tư 60/2007/TT-BTC từ kỳ quyết toán năm 2007).

2. Về chi phí vậnchuyển.

Tại Điểm2 Mục XII Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thihành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“2. Ấn định từngyếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp. Người nộp thuế theo phươngpháp kê khai bị ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộptrong các trường hợp sau:

2.1. Trường hợpkiểm tra thuế, thanh tra thuế có căn cứ chứng minh người nộp thuế hạch toán kếtoán không đúng quy định, số liệu trên sổ kế toán không đầy đủ, không chínhxác, trung thực dẫn đến không xác định đúng các yếu tố làm căn cứ tính số thuếphải nộp trừ trường hợp bị ấn định số thuế phải nộp...

Theo đó, Các chiphí vận chuyển sản phẩm khai thác của Công ty TNHH nhà nước một thành viênKhoáng sản Thừa Thiên Huế phục vụ trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, có chứngtừ thanh toán, có hạch toán kế toán đầy đủ thì cơ quan thuế căn cứ vào dịch vụcùng loại, giá cả thị trường cùng thời điểm phát sinh trên địa bàn để thực hiệnấn định chi phí làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN phải nộptheo quy định tại Điểm 2 Mục XII Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên.

Đối với hàng hoá,dịch vụ mua vào không liên quan trực tiếp đến sản xuất kinh doanh thì doanhnghiệp không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế để tính thuếTNDN.

Tổng cục Thuếthông báo để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên
- Vụ Pháp chế
- Ban PC, HT,TTTĐ
- Lưu VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương