THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 936/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt Đề án Chương trình (FSAP).

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 77/TTr-NHNN ngày 18 tháng 5 năm 2012) về việc phê duyệt Đề án Chương trình"Đánh giá Khu vực Tài chính" (Financial Sector Assessment Program -FSAP) do Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hỗ trợ thực hiện,ý kiến giải trình bổ sung về cơ cấu tổ chức của Ban chỉ đạo QG về Chương trìnhFSAP, ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành liên quan, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung Đề án FSAP như kiến nghị của Ngân hàngNhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên. Trong quá trình thực hiện, Ngân hàngNhà nước Việt Nam cần lưu ý ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan về: phạmvi và tiêu chí đánh giá Chương trình; phân tích đầy đủ những tác động có thểcủa Chương trình; dự kiến nội dung hệ thống thông tin dữ liệu chi tiêt cầnthiết cho Đề án, khả năng cung cấp và chuẩn bị, những vấn đề đặt ra phải giảiquyết.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành hữu quan triển khai cáccông việc chuẩn bị và thực hiện Chương trình FSAP;

- Thông báo và chính thức đề nghị WB/IMF bắt đầu triển khaiChương trình FSAP;

- Hoàn thiện dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Quốcgia về Chương trình FSAP phù hợp với quy định tại Quyết định số 34/2007/QĐ-TTgngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thànhlập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
các Vụ: TH, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 27

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh