ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 936/UB-ĐT
V/v: Quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2001

Kínhgửi: Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành thành phố

Ủy ban nhân dân thành phố cónhận được đề nghị của các Sở Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 638/KHĐT-TH ngày 12/3/2001), Sở Công nghiệp (công văn số 138/CN1 ngày26/02/2001) và Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (công văn số 153/CV-DA ngày14/3/2001) về việc quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển củadoanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn thành phố;

Ủy ban nhân dân thành phố có ýkiến như sau:

Việc quản lý các dự án sửdụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước đã được quy địnhtại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chínhphủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tưvà xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999của Chính phủ. Theo đó:

- Đối với dự án nhóm B, C,doanh nghiệp Nhà nước căn cứ vào quy hoạch hoặc kế hoạch phát triển ngànhđã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để quyết định đầu tư … Trong quá trìnhthực hiện đầu tư, doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm trên cơ sở thực hiệnđúng các chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tưvà xây dựng, quy chế đấu thầu.

- Quy định rõ về nội dungvốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước.

- Tổ chức quản lý vốn củadoanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ vốn cho dự án chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện quyết định đầu tư và thực hiện quyết toán vốnđầu tư.

Như vậy các doanh nghiệp Nhànước có những dự án nhóm B và C đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triểncủa mình được quyền thực hiện và chịu trách nhiệm về những công việcđã được quy định tại hai Nghị định nói trên, kể cả việc xét duyệtđiều chỉnh dự án, thiết kế kỹ thuật, dự toán và tổng dự toán cũngnhư quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, PCT/ĐT
- VPUB: CVP, PVP/ĐT
- Tổ ĐT, DA, TH
- Lưu: (ĐT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt