VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 936/VPCP-KTTH
V/v việc góp vốn thành lập ngân hàng TMCP Hàng Hải

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
- Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải.

Xét đề nghị của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tạivăn bản số 242/KTTKTC-HĐQT ngày 29 tháng 9 năm 2008, ý kiến của Bộ Tài chínhtại văn bản số 973/BTC-TCDN ngày 21 tháng 01 năm 2009 về việc góp thêm vốn củaTập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam vào Ngân hàng thương mại cổ phần HàngHải, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến nhưsau:

Đồng ý việc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được tiếptục góp thêm vốn vào Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải như đề nghị của Tậpđoàn tại văn bản nêu trên. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cần cân nhắclượng vốn góp để đảm bảo vốn cho nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh chính của Tậpđoàn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng;
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, ĐMDN, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng