NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9360/NHNN-QLNH
V/v nhập khẩu vàng dây phụ liệu bán thành phẩm

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Côngty TNHH MCNEX VINA

Trả lời công văn số 54/XNK /MCNEX ngày 21/11/2013của Công ty TNHH MCNEX VINA về đề nghị nhập khẩu vàng dây phụ liệu bán thànhphẩm để gia công sản phẩm Camera môđun cho Công ty TNHH MCNEX tại Hàn Quốc theoHợp đồng gia công số MCNEX-201311, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ý kiếnnhư sau:

1. Công ty TNHH MCNEX VINA thực hiện tạmnhập vàng dây phụ liệu bán thành phẩm để gia công, tái xuất sản phẩm linh kiệnđiện tử (Camera môđun) theo quy định của pháp luật về việc nhập khẩu nguyênliệu sản xuất linh kiện điện tử để xuất khẩu.

2. Việc nhập khẩu vàng dây phụ liệu bánthành phẩm của Công ty TNHH MCNEX VINA phải phù hợp với kế hoạch sản xuất, hợpđồng gia công, đơn đặt hàng với Công ty TNHH MCNEX tại Hàn Quốc.

3. Định kỳ hàng quý (vào ngày 10 của thángđầu tiên quý tiếp theo), Công ty TNHH MCNEX VINA phải gửi báo cáo cho NHNN (VụQuản lý Ngoại hối) về tình hình nhập khẩu và sử dụng vàng dây phụ liệu bánthành phẩm. Trường hợp Công ty không gửi báo cáo, NHNN sẽ có văn bản đề nghị Cơquan Hải quan không làm thủ tục nhập khẩu vàng dây phụ liệu bán thành phẩm choCông ty.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Công tyTNHH MCNEX VINA biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ Lê Minh Hưng (để b/c);
- Tổng Cục Hải quan (để p/h);
- Lưu: VP; QLNH.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Xuân Tuấn