BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
---------

Số: 9363/BGTVT-CGĐ
V/v: Chấp thuận cho phép điều chỉnh bổ sung Hợp đồng thi công rà phá bom mìn, vật nổ: Gói thầu số 15 – Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 12 đoạn Km66 – Km102 (bao gồm cầu Hang Tôm) tránh ngập thủy điện Sơn La.

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Ban Quản lý dự án 1

Căn cứ Quyết định số 3596/QĐ-BGTVT ngày 20/11/2007 của BộGiao thông vận tải về việc chấp thuận phương án kỹ thuật và duyệt dự toán ràphá bom mìn, vật nổ để GPMB phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng QL12, đoạnKm66 – Km102 (bao gồm cầu Hang Tôm), thuộc đoạn tránh ngập khi có thủy điện SơnLa (Tiểu dự án 1);
Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-BGTVT ngày 25/01/2008 của Bộ Giao thông vận tải vềviệc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 15: Rà phá bom mìn, vật nổ -Dự án đầu tư xây dựng QL12 đoạn Km66 – Km102 (bao gồm cầu Hang Tôm) tránh ngậpthủy điện Sơn la (Tiểu dự án 1);

Sau khi xem xét Văn bản số 2512/PMU1 -KH ngày 27/11/2008 củaBan Quản lí dự án 1 về việc xin chấp thuận điều chỉnh bổ sung hợp đồng thi côngrà phá bom mìn, vật nổ: Gói thầu số 15 – Dự án đầu tư xây dựng QL12 đoạn Km66 –Km102 (bao gồm cầu Hang Tôm) tránh ngập thủy điện Sơn La, Bộ Giao thông vận tảicó ý kiến như sau:

1. Chấp thuận cho phép điều chỉnh, bổ sung công tác Khảo sátlập phương án kỹ thuật và dự toán Rà phá bom mìn vật nổ để GPMB vào Hợp đồng ràphá bom mìn vật nổ đã kí kết theo nội dung Quyết định số 257/QĐ-BGTVT ngày25/01/2008 với giá trị theo dự toán được phê duyệt là: 87.977.655 đồng (Bằngchữ: Tám mươi bảy triệu, chín trăm bảy mươi bảy ngàn, sáu trăm năm mươi lămđồng).

2. Ban Quản lý dự án 1 thực hiện việc ký kết phụ lục Bổ sungHợp đồng và thanh toán kinh phí công tác khảo sát, lập phương án kỹ thuật và dựtoán cho nhà thầu theo qui định.

Căn cứ nội dung trên, Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án 1 vàcác đơn vị liên quan triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ dự án./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư­ởng (để b/c);
- Kho bạc NN TW và địa phương;
- Lưu: VT, CGĐ (03).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Hồng Trường