BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TCHỨC
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 9363-CV/BTCTW
V/v thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Bảohiểm Xã hội Việt Nam

Trả lời Công văn số 2473/BHXH-CSXH ngày 06/7/2015của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương có ý kiến như sau:

- Đối với các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc ViệtNam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, thủ trưởng các cơ quan đơnvị này lập danh sách những người trong diện tinh giản biên chế gửi Ban Tổ chứcTrung ương thẩm định, phê duyệt (không cần ý kiến thẩm tra của Bộ Nội vụ).

- Đối với các đối tượng trong diện tinh giản biênchế thuộc các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ởđịa phương, ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương lập danh sách gửisở nội vụ tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định, phê duyệt.

- Mẫu danh sách và thời hạn chuyển đến Bảo hiểm Xãhội Việt Nam thực hiện theo quy định của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư 01/2015/TTLT-BNV-BTCngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

Ban Tổ chức Trung ương trao đổi để các đồng chíbiết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ Nội vụ;
- Đ/c Nguyễn Hoàng Việt (để báo cáo);
- Đ/c Phạm Minh Chính (để báo cáo);
- Lưu VP, Vụ Tổ chức - Điều lệ.

T/L TRƯỞNG BAN
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Doanh