Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 9363 TC/TCT NGÀY 2 THÁNG 10 NĂM 2001
VỀ VIỆC XỬ LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT KHẨU PHẢI NHẬP KHẨU TRỞ LẠI HOẶC HÀNG NHẬPKHẨU BUỘC PHẢI TÁI XUẤT
KHÔNG CÙNG CỬA KHẨU

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời Công văn số 3059/TCHQ-KTTT ngày 23/7/2001 của Tổng cục Hải quan về việc liên quan đến xử lýhoàn thuế xuất khẩu và không thu thuế nhập khẩu đối với hàng xuất khẩu buộcphải nhập khẩu trở lại nhưng làm thủ tục hải quan tại các địa điểm khác nhau(cửa khẩu xuất hàng khác cửa khẩu nhập hàng trở lại), Bộ Tài chính có ý kiếnnhư sau:

Trong trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng nhưng vì lý donào đó buộc phải nhập khẩu trở lại Việt Nam hoặc nhập khẩu hàng hoá nhưng vì lýdo nào đó buộc phải tái xuất khẩu trả lại hoặc xuất sang nước thứ ba, làm thủtục hải quan tại các địa điểm khác nhau (không cùng một cửa khẩu), song đềutrực thuộc một Cục Hải quan tỉnh, thành phố thì được xét hoàn thuế xuất khẩu(nếu có), không phải nộp thuế nhập khẩu (đối với trường hợp hàng xuất khẩu phảitái nhập trở lại) hoặc được xét hoàn thuế nhập khẩu (đối với trường hợp hàngnhập khẩu phải tái xuất) nếu đảm bảo được các yêu cầu sau:

- Cục Hải quan tỉnh, thành phố có văn bản xác nhận về việclàm thủ tục Hải quan tại các địa điểm khác nhau này có lý do chính đáng, phùhợp với quy định về làm thủ tục hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của Tổngcục Hải quan;

- Đảm bảo kiểm tra được hàng tái nhập khẩu trở lại là hàngđã xuất khẩu hoặc hàng tái xuất khẩu là hàng đã nhập khẩu.

Các điều kiện khác thực hiện theo quy định tại tiết k, tiếtl, điểm 1, mục I, phần E Thông tư số 172/1998/TT /BTC ngày 22/12/1998 và Thôngtư số 151/1999/TT /BTC ngày 30/12/1999 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn và có biện pháp quản lýchặt chẽ chống trường hợp lợi dụng gian lận trốn thuế gây thất thu NSNN.

Bộ Tài chính trả lời Tổng cục Hải quan để phối hợp hướngdẫn, chỉ đạo thực hiện thống nhất.