BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 937/BGTVT-TC
V/v: Thu hồi tiền tạm ứng gói thầu số 01 Dự án đường nối tiếp Láng - Hoà Lạc vào làng văn hoá các dân tộc Việt Nam.

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước.

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 191/BQLDATL-TCKTngày 09/02/2009 của Ban quản lý dự án Thăng Long về việc thu hồi tạm ứng góithầu số 01-Dự án đường nối tiếp Láng - Hoà Lạc vào Làng văn hoá các dân tộcViệt Nam. Trong đó Ban quản lý dự án Thăng Long có báo cáo như sau:

Công ty xây dựng số 2 Thăng Long (nay là Công ty cổ phần xâydựng số 2 Thăng Long) là nhà thầu trúng thầu gói thầu số 01 Km0 – Km5 thuộc Dựán đường nối tiếp Láng - Hoà Lạc vào Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam. Trongquá trình thi công, Công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long không có khả năngtiếp tục thi công tiếp gói thầu, Bộ Giao thông vận tải đã chấp nhận thay thếbằng nhà thầu khác để tiếp tục thực hiện gói thầu. Tuy nhiên từ năm 2004 đếnnay, Ban quản lý dự án Thăng Long đã nhiều lần đôn đốc thu hồi tiền đã tạm ứngnhà thầu nhưng Công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long vẫn chưa hoàn trả vớigiá trị là 1.132.300.000 đồng.

Ngày 12/11/2008 Ban quản lý dự án Thăng Long có văn bản số 2176/TCKT đề nghị Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thu hồi giúp công nợ vìCông ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long đang thi công một gói thầu thuộc Dự ánđường Hồ Chí Minh. Do tình hình tài chính của công ty khó khăn, lỗ luỹ kế chưaxử lý xong, nợ ngân hàng và các khách hàng còn rất nhiều nên Công ty cổ phầnxây dựng số 2 Thăng Long cũng đã có văn bản số 385/TL2 ngày 10/11/2008 đề nghịBan quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chuyển số tiền để trả lại tiền tạm ứng củaDự án đường nối tiếp Láng - Hoà Lạc vào Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam màcông ty được thanh toán từ gói thầu Đ6 của Dự án đường Hồ Chí Minh cho Ban quảnlý dự án Thăng Long. Ngày 27/11/2008 Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã cóvăn bản số 2636/ĐHCM-TCKT đề nghị Kho bạc Nhà nước Thanh Hoá chuyển số tiềnđược hưởng từ gói thầu Đ6 - Dự án đường Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần xâydựng số 2 Thăng Long vào tài khoản của Ban quản lý dự án Thăng Long nhưng Kho bạcNhà nước Thanh Hoá đã có văn bản trả lời không đồng ý với đề nghị của Ban quảnlý dự án đường Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo tiến độ của Dự án đường nối tiếp Láng - Hoà Lạcvào Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam phục vụ đại lễ 1000 năm Thăng Long - HàNội, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Kho bạc Nhà nước xem xét và giải quyết đềnghị trên của các đơn vị.

Rất mong sự quan tâm của Quý Kho bạc./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban QLDA ĐHCM;
- Ban QLDA Thăng Long;
- Công ty CPXD số 2 Thăng Long;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường