CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 937/CP-CN
V/v kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn “Thực hiện chính sách phát triển ngành đường bộ Việt Nam” (dự án ADB3)

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2154/GTVT-KHĐT ngày 21 tháng 5 năm 2003), ý kiến cảu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3629 BKH/VPXT ngày 18 tháng 6 năm 2003) về kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn “Thực hiện chính sách phát triển ngành đường bộ Việt Nam” thuộc dự khôi phục và cải tạo quốc lộ 1A đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (dự án ADB3), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép thực hiện kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn “Thực hiện chính sách phát triển ngành đường bộ Việt Nam thuộc dự án ADB3 do Bộ Giao thông vận tải trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định các văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo việc thực hiện theo quy định hiện hành./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng