BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 937/TCHQ-KTTT
V/v TGYK dự thảo thông tư thuế NK ưu đãi ĐB ASEAN- Nhật Bản.

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: VụHợp tác Quốc tế (Bộ Tài chính)

Phúcđáp văn bản không số ngày 13/02/2009 của Quý Vụ về việc tham gia ý kiến đối vớidự thảo Thông tư ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN-Nhật Bản,Tổng cục Hải quan có ý kiến sau:

1. Ýkiến chung:

-Phần căn cứ: đề nghị bổ sung căn cứ “Luật quản lý thuế, Nghị định 85/2007/NĐ-CPngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật quản lý thuế”

- Đềnghị đặt tiêu đề cho Điều 1, 2 để dễ hiểu, dễ nhớ và thống nhất với Điều 3.

- Vềcơ bản nhất trí với 02 nội dung sửa đổi Quý Vụ nêu, tuy nhiên việc tính lại vàhoàn thuế chỉ có thể là thuế NK, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), còn thuế GTGTthì có tính lại nhưng nếu đã gộp thì cơ quan Hải quan không hoàn loại thuế này.

2. Ýkiến cụ thể:

-Câu cuối điểm a Điều 2: nên thay cụm từ “các nước được áp dụng thuế suất AJCEP”bằng cụm từ “các nước đã thực thi Hiệp định ASEAN – Nhật Bản” để thống nhất vớicâu trên và chính xác hơn.

-Điều 3: (i) Nên có tiêu đề là “Nộp bổ sung C/O đối với trường hợp đăng ký tờkhai hải quan từ 01/12/2008 đến trước ngày Thông tư có hiệu lực”.

(ii)Đoạn đầu: cụm từ “hoàn thuế” nên thay bằng cụm từ “xử lý tiền thuế nhập khẩu,thuế TTĐB (nếu có) nộp thừa” vì thuế GTGT cơ quan Hải quan không hoàn.

(iii)Điểm 1.d bổ sung thêm thuế TTĐB (nếu có).

(iv)Điểm 2: bỏ cụm từ “nhập khẩu” và nêu rõ cơ sở pháp lý quy định thời hạn01/8/2009 (Điều ước quốc tế?) để tránh mâu thuẫn với Luật Quản lý thuế (Luậtnày không giới hạn thời gian xử lý tiền thuế nộp thừa).

TheoTổng cục Hải quan chỉ nên quy định:

-C/O được nước xuất khẩu cấp trong khoảng thời gian nào thì được coi là hợp lệđể nộp bổ sung và áp dụng thuế suất theo Thông tư này;

-Thời hạn người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị xử lý tiền thuế nộp thừa, quá thờihạn này vẫn được xử lý tiền thuế nộp thừa vì theo Điều 47 Luật quản lý thuếkhông khống chế thời gian, nhưng bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hảiquan do nộp hồ sơ hoàn thuế quá thời hạn quy định tương tự như điểm 7.4 Mục IVPhần E Thông tư 59/2007/TT-BTC .

Lýdo đề nghị: đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người nộp thuế. Tránh khiếu nại,khiếu kiện.

(v)Điểm 3 nên bổ sung cụm từ “và các thủ tục quản lý thuế khác” sau cụm từ “bùtrừ, hoàn trả …” vì có trường hợp chưa nộp thuế.

(vi)Nêu bổ sung thêm một điểm quy định “Trách nhiệm của người nộp thuế”: tự khai,tính lại thuế, nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị cơ quan Hải quan xử lý tiền thuế nộpthừa và chịu trách nhiệm về nội dung, hồ sơ đã nộp, cung cấp cho cơ quan Hảiquan.

Trênđây là một số ý kiến tham gia của Tổng cục Hải quan, xin chuyển Vụ Hợp tác quốctế tham khảo, tổng hợp trình Bộ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn