THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 937/TTg-KTTH
V/v: bảo lãnh các khoản vay nước ngoài cho Dự án nhiệt điện Thái Bình 2

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Công Thương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 7133/BTC-QLNngày 29 tháng 5 năm 2014 về việc bảo lãnh các khoản vay nước ngoài cho Dự ánnhiệt điện Thái Bình 2 (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm về phương án tổ chức thực hiệnDự án đúng tiến độ, hiệu quả và bố trí nguồn trả nợ các khoản vay ca Dự án khi đến hạn. Khẩn trươnghoàn chỉnh phương án đấu nối lưới điện quốc gia với Tập đoàn Điện lực Việt Nam(EVN), đảm bảo không tráivới Luật Điện lực quy định và đảm bảo các yêu cầu: nhà máy điện vận hành antoàn, đầu tư đồng bộ với hệ thống lưới điện 500kV của EVN, hoàn chỉnh Hợp đồngmua bán điện và giá điện trongmỗi thời kỳ với EVN, có biện pháp qun lý rủi ro liên quan đến Dự án.

2. Phê duyệt nội dung các Thư bảo lãnh và giao Bộ Tài chính thay mặt Chínhphủ ký các Thư bảo lãnh cho Hợp đồng vay JBIC, Hợp đồng vay KEXIM, Hợp đồng vaythương mại nước ngoài để thực hiện Dự án.

3. Mức phí bảo lãnh là 0,25%/năm tính trên dư nợ của khoản vay.

4. Giao Bộ Tư pháp cấp Ý kiến pháp lý về Hợp đồng tín dụng và Người vay, Ýkiến pháp lý về Thư bảo lãnh và Người bảo lãnh./

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng