VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 937/VPCP-QHQT
V/v ký Hiệp định Thương mại song phương mới giữa Việt Nam và Lào

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Văn bản số 638/BCT-KV I ngày 20 tháng 01 năm 2015 v việc ký Hiệp định Thương mại song phương mới giữa Việt Nam và Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cóý kiến như sau:

Bộ Công Thương trao đổi, thống nhất với phía Lào về nội dung Hiệp định Thương mại song phương mới giữa Chính phủ nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủnước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đểtiến hành ký kết Hiệp định trong Quý I năm 2015, như đã được ghi trong Biên bản Kỳ họp lần thứ 37 y ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Th tướng và các Phó Thủ tưng CP;
-
Các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cng TTĐT, các vụ: TH, PL, KTN, KTTH;
-
Lưu: VT, QHQT (3). HQ.

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
N
guyễn Sỹ Hiệp