BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9372/TCHQ-VP
V/v thông tin báo chí tháng 7/2014

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Văn phòng Bộ Tài chính.
(Phòng Báo chí tuyên truyền)

Để chuẩn bị thôngtin cho báo chí, Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ về một số tình hình hoạt động củangành Hải quan tháng 7/2014 để cung cấp cho báo chí như sau:

1. Tình hìnhxuất nhập khẩu tháng 7/2014:

1.1. Đánhgiá chung:

- Tháng 7/2014,tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa củaViệt Nam ước đạt 25,05 tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước; trong đó trị giáxuất khẩu ước đạt 12,4 tỷ USD, tăng 0,2% và trị giá nhập khẩu ước đạt 12,65 tỷUSD, tăng 1,8%.

- Trong 7 thángnăm 2014, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóacủa Việt Nam ước đạt gần 165,76 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2013;trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 83,51 tỷ USD, tăng 14,1% và tổng trịgiá nhập khẩu ước đạt 82,25 tỷ USD, tăng 11,4%.

- Cán cân thươngmại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2014 ước tính thâm hụt 250 triệu USD.Trong 7 tháng đầu năm 2014, cả nước ước tính xuất siêu 1,26 tỷ USD.

1.2. Một sốmặt hàng trọng điểm:

a. Về xuấtkhẩu:

(1) Điện thoạicác loại & linh kiện: ước tính trong tháng7/2014 là 1,6 tỷ USD, tăng 1,2% so với tháng trước. Ước tính trong 7 tháng năm2014, trị giá là 13,16 tỷ USD, tăng mạnh 13,9% so với cùng kỳ năm trước.

(2) Hàng dệtmay: ước tính trong tháng 7/2014 đạt 2,1 tỷ USD,tăng 11,1% so với tháng trước và trong 7 tháng năm 2014 ước nâng lên 11,48 tỷUSD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước.

(3) Hàng giàydép: ước tính trong tháng 7/2014 đạt 900 triệu USD,giảm 6,7% so với tháng trước. Trong 7 tháng năm 2014 ước đạt 5,75 tỷ USD, tăng21,8% so với cùng kỳ năm trước.

(4) Máy vitính, sản phẩm điện tử và linh kiện: ước tính trongtháng 7/2014 đạt 880 triệu USD, tăng 5,1% so với tháng trước. Trong 7 tháng năm2014 ước tính là 5,49 tỷ USD, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước.

(5) Dầu thô: ước tính trong tháng 7/2014 đạt 690 nghìn tấn, trị giá là 580triệu USD, giảm 13% về lượng, giảm 19,3% về trị giá so với tháng trước.Trong 7tháng năm 2014 ước đạt 5,28 triệu tấn, trị giá ước đạt 4,61 tỷ USD, tăng 5,8% về lượng và tăng 8,3% về trị giá so với cùng kỳnăm trước.

(6) Hàng thủysản: ước tính trong tháng 7/2014 đạt 680 triệu USD,tăng 6,2% so với tháng trước và nâng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng năm 2014 lên4,23 tỷ USD, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước.

(7) Máy mócthiết bị, dụng cụ, phụ tùng: ước tính trong tháng7/2014 đạt 600 triệu USD, giảm 15,1% so với tháng trước. Trong 7 tháng năm 2014ước tính là 4,08 tỷ USD, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước.

(8) Phương tiệnvận tải và phụ tùng: ước tính trong tháng 7/2014 là400 triệu USD, tăng 3,9% so với tháng trước, trong 7 tháng năm 2014 ước đạt3,28 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước.

(9) Gỗ và sảnphẩm gỗ: ước tính trong tháng 7/2014 là 500 triệuUSD, giảm 0,5% so với tháng trước. Trong 7 tháng năm 2014 ước đạt 3,4 tỷ USD,tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

(10) Cà phê: ước tính trong tháng 7/2014 là 85 nghìn tấn, trị giá là 197 triệuUSD, giảm 21,4% về lượng và giảm 17,3% về trị giá so với tháng trước. Trong 7tháng năm 2014 ước đạt 1,13 triệu tấn, trị giá đạt 2,33 tỷ USD, tăng 27,8% về lượng và 22,9% về trị giá so với cùng kỳ nămtrước.

b. Về nhậpkhẩu:

(1) Máy móc,thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính trongtháng 7/2014 là 2,2 tỷ USD, tăng 12,8% so với tháng trước. Ước tính 7 tháng năm2014 đạt 12,65 tỷ USD, tăng mạnh 24,4% so với cùng kỳ năm trước.

(2) Máy vitính, sản phẩm điện tử & linh kiện: ước tínhtrong tháng 7/2014 là 1,4 tỷ USD, giảm 3,3% so với tháng trước. Ước tính 7tháng năm 2014 đạt 9,66 tỷ USD, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

(3) Vải cácloại: ước tính trong tháng 7/2014 là 880 triệu USD,tăng 4% so với tháng trước. Ước tính 7 tháng năm 2014 đạt 5,47 tỷ USD, tăng16,7% so với cùng kỳ năm trước.

(4) Xăng dầucác loại: ước tính trong tháng 7/2014 là 700 nghìntấn, trị giá đạt 668 triệu USD, giảm 24,9% về lượng và giảm 25,5% về trị giá sovới tháng trước. Trong 7 tháng năm 2014 ước đạt 5,32 triệu tấn, trị giá ước đạt5,03 tỷ USD, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước.

(5) Điện thoạicác loại và linh kiện: ước tính trong tháng 7/2014là 580 triệu USD, tăng 2,8% so với tháng trước. Ước tính 7 tháng năm 2014 đạt4,5 tỷ USD, tăng nhẹ 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

(6) Sắt thépcác loại: ước tính trong tháng 7/2014 là 800 nghìntấn, trị giá đạt 548 triệu USD, tăng 61,6% về lượng và 50,7% về trị giá so vớitháng trước. Trong 7 tháng năm 2014 ước đạt 5,84 triệu tấn, trị giá ước đạt3,93 tỷ USD, tăng 5,8% về lượng và giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước.

(7) Chất dẻo: ước tính trong tháng 7/2014 là 320 nghìn tấn, trị giá đạt 584triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 8,2% về trị giá so với tháng trước. Ướctính 7 tháng năm 2014 đạt 1,96 triệu tấn, trị giá là 3,59 tỷ USD, tăng 10% về lượng và tăng 12,7% về trị giá so với cùngkỳ năm trước.

(8) Nguyên phụliệu dệt, may, da, giày: ước tính trong tháng7/2014 là 450 triệu USD, tăng 6,6% so với tháng trước. Ước tính 7 tháng năm2014 đạt 2,73 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước.

(9) Kim loạithường khác: ước tính trong tháng 7/2014 là 80nghìn tấn, trị giá là 297 triệu USD, giảm nhẹ 1 % về lượng, tăng 2,8% về trịgiá so với tháng trước. Trong 7 tháng năm 2014 ước đạt 536 nghìn tấn, trị giáước đạt 1,93 tỷ USD, tăng 18,8% về lượng và tăng 17,6% so với cùng kỳ nămtrước.

(10) Thức ăngia súc và nguyên liệu: ước tính trong tháng 7/2014là 350 triệu USD, giảm 14,6% so với tháng trước. Ước tính 7 tháng năm 2014 đạt1,97 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước.

2. Kết quả thuNSNN tháng 7/2014:

2.1. Dự toán2014:

Dự toán thu NSNNnăm 2014 Quốc hội giao cho ngành Hải quan là 224.000 tỷ đồng, tăng so với thựchiện năm 2013 (221.930 tỷ đồng) là 9,33% (bìnhquân mỗi tháng phải thu 18.667 tỷ đồng). Trong đó:

- Thuế XNK+TTĐB+BVMT:

- Thuế GTGT:

73.920 tỷ đồng;

150.080 tỷ đồng;

2.2. Ước thutháng 7/2014:

Theo số liệu trênBảng kê giấy nộp tiền từ Kho bạc Nhà nước chuyển sang thì số thu thuế từ ngày01/7/2014 đến ngày 22/7/2014 đạt 14.727 tỷ đồng. Lũy kế đến 22/7/2013 đạt134.171 tỷ đồng bằng 59,9% dự toán.

Dự kiến thu tháng7/2014 đạt khoảng 21.000 tỷ đồng, ước thu 7 tháng năm 2014 ước đạt 140.000 tỷđồng, đạt 62,5% dự toán, tăng 13,4% (140.000/123.448,66 tỷ đồng) so với cùng kỳnăm 2013. Trong đó:

- Thuế XNK: 44.690tỷ đồng

- Thuế TTĐB: 8.450tỷ đồng

- Thuế BVMT: 110tỷ đồng

- Thuế GTGT:86.600 tỷ đồng

- Thu khác: 150 tỷđồng

Nguyên nhân: tăngthu 7 tháng năm 2014 là do kim ngạch xuất nhập khẩu một số mặt hàng có thuếsuất cao tăng so với cùng kỳ năm 2013:

- Dầu thô: kimngạch xuất khẩu ước đạt 5.275 nghìn tấn, trị giá 4.616 triệu USD, tăng 5,8% vềlượng và tăng 8,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2013.

- Xăng dầu: kimngạch nhập khẩu ước đạt 5.317 nghìn tấn, trị giá ước đạt 5.028 triệu USD, tươngđương về lượng và tăng 15,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2013.

- Ôtô nguyênchiếc: kim ngạch nhập khẩu ước đạt 32.000 chiếc, trị giá 667 triệu USD, tăng61,9% về lượng và tăng 78,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2013.

- Linh kiện, phụtùng ôtô: kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.057 triệu USD, tăng 20,2% so với cùngkỳ năm 2013.

- Xe máy và linhkiện, phụ tùng xe máy: kim ngạch nhập khẩu ước đạt 382 triệu USD, tăng 36% sovới cùng kỳ năm 2013.

- Sắt thép cácloại: kim ngạch nhập khẩu ước đạt 5.837 nghìn tấn, trị giá 3.926 triệu USD,tăng 5,8% về lượng và giảm 1,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2013.

- Máy móc thiếtbị, dụng cụ, phụ tùng khác: kim ngạch nhập khẩu ước đạt 12.646 triệu USD, tăng24,4% so với cùng kỳ năm 2013.

3. Công tác đấutranh chống buôn lậu, gian lận thương mại:

Tính từ ngày16/6/2014 đến ngày 15/7/2014, Tổng cục Hải quan đã phát hiện, bắt giữ, xử lý tổngsố 1.029 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 16 tỷ 509triệu đồng.

Trong 7 tháng năm2014 (từ ngày 16/12/2014 đến ngày 15/7/2014), Tổng cục Hải quan đã phát hiện,bắt giữ, xử lý tổng số 9.944 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạmước tính 185 tỷ 413 triệu đồng.

3.1. Một sốvụ việc điển hình trong tháng 7/2014:

- Ngày 16/6/2014,Chi cục Hải quan cửa khẩu Chalo - Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình phối hợp TrạmBiên phòng cửa khẩu Chalo bắt giữ 02 vụ vận chuyển trái phép pháo hoa, thu giữ:35 kg pháo hoa.

- Ngày 20/6/2014,Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan TP Hồ ChíMinh phát hiện 01 vụ vận chuyển trái phép 39 khúc trọng lượng 86 kgs; 20 chuỗihạt trọng lượng 1,2 kgs; 80 vòng đeo tay trọng lượng 3,4 kgs, tổng cộng 90kgngà voi được ngụy trang trong kiện hàng.

- Ngày 20/6/2014,Cục Hải quan tỉnh Long An đã xử phạt một lần số tiền thuế phải nộp là 209.367.700đồng đối với Công ty TNHH MTV Wondo Vina vì hành vi sử dụng hàng hóa thuộc đốitượng không chịu thuế không đúng mục đích mà không khai báo với Cơ quan Hảiquan.

- Ngày 20/6/2014,Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh phối hợp Biên Phòng TP Hồ Chí Minh khám xét tàuOCEAN BRIGHT phát hiện 34.960kg quặng oxit đồng không có giấy tờ hợp lệ.

- Ngày 22/6/2014,Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phát hiện 01 vụ vận chuyển trái phép 71 cá thể têtê trọng lượng 220kgs.

- Ngày 23/6/2014,Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh bắt giữ 01 vụ vận chuyển trái phép 500 bao thuốclá điếu, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 30 triệu đồng.

- Ngày 24/6/2014,Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phát hiện 01 vụ vận chuyển trái phép 4.350 kg mỳchính Trung Quốc.

- Ngày 24/6/2014,Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh bắt liên tiếp 02 vụ vận chuyển trái phép 2000 tấnquặng và 2000 tấn than cám.

- Ngày 28/6/2014và ngày 04/7/2014 Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Trung chủ trì, phốihợp Cảnh sát biển Vùng 2 bắt giữ 01 tàu vận chuyển trái phép dầu Do tại vùng biểnĐà Nẵng, thu giữ: 94.965 lit dầu Do trị giá hơn 2 tỷ đồng.

- Ngày 01/7/2014,Chi cục HQ Bến Lức - Cục Hải quan tỉnh Long An xử phạt vi phạm hành chính đốivới Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam TG vì đã có hành vi vi phạm "lậpvà khai không đúng các nội dung trong hồ sơ quyếttoán thuế, hồ sơ thanh khoản, hồ sơ miễnthuế, hồ sơ xét miễn, giảm thuế, hoàn thuế", số tiền phạt phải nộp là174.492.840 đồng.

- Trong ngày 04/7/2014, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninhbắt giữ 02 vụ vi phạm liên quan đến gia cầm, thu giữ: 10.440 quả trứng vịt,10.000 con vịt giống, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 121,76 triệu đồng.

- Ngày 14/7/2014,Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh kiểm tra, pháthiện 01 lô hàng nhập khẩu phi mậu dịch có chứa hàng cấm, thu giữ 05 bộ máy phásóng lắp trên xe ô tô trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 700 USD.

3.2. Một sốvụ việc liên quan đến ma túy:

- Vào hồi 20h10'ngày 22/6/2014, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phối hợp Công an tỉnh Quảng Ninhbắt giữ 01 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ: 10 gram ma túy tổng hợp.

- Ngày 22/06/2014,Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư - Cục Hải quan tỉnh Bình Phước phốihợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu bắt giữ 0,2351g ma túy đá.

- Vào hồi 02h20'ngày 25/6/2014, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát điềutra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Ninh bắt 01 đối tượng vận chuyển250 gram ma túy tổng hợp.

- Ngày 26/6/2014,Đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy - Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp Côngan TP Lạng Sơn; Phòng PA71 (Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ) - Công an tỉnh Lạng Sơnbắt giữ 05 đối tượng, thu giữ 3,7kg ma túy dạng đá; 80 viên ma túy tổng hợp.

- Vào hồi 12h00'ngày 4/7/2014, Đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy - Cục Điều tra chống buônlậu phối hợp Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Phòng phòng chống tội phạm ma túyBiên phòng tỉnh Cao Bằng; Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng bắt quả tang 01 đối tượngvận chuyển trái phép 04 kg ma túy tổng hợp dạng đá (ICE).

- Vào hồi 23h00'ngày 14/7/2014, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phối hợp phòng PC47 - Công anQuảng Ninh bắt giữ 01 vụ vận chuyển 05 gói nilon ma túy tổng hợp có trọng lượng02 kg được ngụy trang trong 01 chiếc loa hành lý đi kèm.

Trên đây là một sốnội dung thông tin cho báo chí tháng 7/2014. Tổng cục Hải quan kính chuyển đểVăn phòng Bộ tổng hợp./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP-TH (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái