B TÀI CHÍNHTỔNG CỤCHẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9375/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với sản phẩm gia công biếu tặng

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH CN Giầy Aurora Việt Nam.(Đ/c: Xã Thiên Hương, Huyện Thủy Nguyên, Hải Dương)

Trả lời công văn số ARV 0925/2015/CV-XNK ngày 26/9/2015 của Côngty TNHH CN Giầy Aurora Việt Nam vướng mắc về thủ tục hải quan đối với sảnphm gia công biếu tặng, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan:

Đối với sản phẩm giầy bị lỗi, không đủ điều kiện xuất khẩu, bên đặt giacông là Công ty Nike Pte có văn bản chấp thuận cho phép Công ty TNHH CNGiầy Aurora Việt Nam biếu tặng cho Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng thìthủ tục hải quan được vận dụng thực hiện theo quy định tại tiết a2, điểm a,khoản 3 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tàichính. Khi làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ, ngoài hồ sơ theo quy định, Côngty phải xuất trình văn bản chỉ định của đối tác nước ngoài là Công ty Nike Ptebiếu tặng 3096 đôi giầy bị lỗi cho Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng.

2. Về việc khai hải quan

Căn cứ quy định tại Điều 5 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015của Chính phủ, trường hợp Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng không có chứcnăng làm thủ tục xuất nhập khẩu thì thủ tục hải quan được thực hiện thông quađại lý làm thủ tục hải quan.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định trên và công văn s 12280/BTC-TCHQ ngày 4/9/2015 để thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc liên hệ vớiChi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:- Như trên;
-
Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để T/hiện);
-
Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân