BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 937TCT/PCCS
về việc áp dụng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính làm mất hoá đơn

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2005

Kínhgửi: CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH

Trả lời công văn số 1749/CT-TTr1 ngày 23/02/2005 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc áp dụng thời hiệu xử phạtvi phạm hành chính làm mất hóa đơn; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ - Tại Khoản 3, Điều 10 Pháplệnh xử lý vi phạm hành chính quy định: “ Trong thời hạn được quy định tạikhoản 1 và khoản 2 Điều này mà cá nhân, tổ chức lại thực hiện vi phạm hànhchính mới trong cùng lĩnh vực trước đây đã vi phạm hoặc cố tình trốn tránh, cảntrở việc xử phạt thì không áp dụng thời hiệu quy định tại khoản 1 và khoản 2Điều này; thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểmthực hiện vi phạm hành chính mới hoặc thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh,cản trở việc xử phạt.”

- Tại Mục c, Khoản 2, Điều 11Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành,sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: “ Phải báo cáo ngay bằng văn bản với cơ quannơi cung cấp hoặc đăng ký sử dụng hóa đơn về việc mất hóa đơn.”

Căn cứ quy định nêu trên, trườnghợp cơ sở kinh doanh làm mất hóa đơn mà không báo cáo kịp thời với cơ quanthuế, khi cơ quan thuế kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh làm mất hóa đơn thìphải tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất hóa đơn.Không áp dụng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính do cơ sở kinh doanh đã cóhành vi trốn tránh việc xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp mất hóa đơn vớisố lượng lớn không khai báo thì có thể áp dụng biện pháp đình chỉ sử dụng hóađơn.

2/ Đề nghị Cục Thuế chấn chỉnhviệc kiểm tra báo cáo sử dụng hoá đơn, thanh quyết toán hóa đơn theo quy định.Không để tình trạng cơ quan thuế không nắm được việc sử dụng hóa đơn của đơn vịdẫn đến trường hợp đơn vị mất hóa đơn đã hơn 2 năm mà vẫn tiếp tục bán hóa đơncho đơn vị. Yêu cầu Cục Thuế làm rõ về phía cơ quan thuế trong việc này như thếnào.

Tổng cục Thuế thông báo để CụcThuế biết và thực hiện./.

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương