CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 938/CP-CN
V/v kế hoạch đấu thầu Dự án NM xi măng Bình Phước

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng Công ty xi măng Việt Nam;
- Công ty Xi măng Hà Tiên 1.

Xét đề nghị của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, (các công văn số 1013/XMVN-HĐQT ngày 22 tháng 5 năm 2003, số 1210/XMVN-HĐQT ngày 17 tháng 6 năm 2003), ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3957 BKH/VPXT ngày 3 tháng 7 năm 2003) về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án nhà máy Xi măng Bình Phước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

- Chấp thuận Kế hoạch đấu thầu Dự án nhà máy Xi măng Bình Phước bao gồm 46 gói thầu với tổng giá trị là 4.749.377 triệu đồng (trong đó có sử dụng 124.863.573 USD) như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên.

- Cho phép Chủ đầu tư không thực hiện hạng mục “ Xây lắp hệ thống xử lý và tự cung cấp nước”, sử dụng nước theo hình thức hợp đồng dài hạn với công ty cấp nước.

- Giao Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xi măng Việt Nam: chịu trách nhiệm đối với các công việc đã thực hiện (19.989 triệu đồng) và chỉ đạo Chủ đầu tư thực hiện đấu thầu theo đúng quy định hiện hành./.

K/T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng