THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 938/TTg-KTN
V/v tính toán bù giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng đối với dự án BT các đường dẫn kết nối vào cầu Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh (công văn số 2329/UBND-ĐTMT ngày 21 tháng 5 năm 2012), ýkiến của Bộ Xây dựng (công văn số 991/BXD-KTXD ngày 19 tháng 6 năm 2012), Bộ Kếhoạch và Đầu tư (công văn số 4510/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 21 tháng 6 năm 2012) vềviệc tính toán bù giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng đối với dự án BT cácđường dẫn kết nối vào cầu Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ cóý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc, Ủy ban nhândân thành phố Hồ Chí Minh được vận dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng trong việc xem xét điều chỉnh giá do biến độnggiá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu đối với dự án BT các đường dẫn kết nốivào cầu Phú Mỹ. Việc điều chỉnh phải đảm bảo hiệu quả kinh tế của Dự án.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5). Hong (18b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải