BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9384/BTC-KHTC
V/v Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2012

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan

Căn cứ Quyết định số 1533/QĐ-BTC ngày18/06/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chuyển nhà, đất thuộc sở hữunhà nước, Công văn số 8147/BTC-QLCS ngày 18/06/2012 của Bộ Tài chính về việcsắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Tài chính quản lý, sửdụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007của Thủ tướng Chính phủ; Theo đó, thực hiện điều chuyển nguyên trạng cơ sở nhà,đất (cơ sở 2) trụ sở làm việc của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cầu Treo thuộc CụcHải quan tỉnh Hà Tĩnh với 540 m2 nhà và 649,3 m2 đất tạixã Kim Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh về Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quảnlý, sử dụng và xử lý theo quy định (đính kèm Quyết định số 1533/QĐ-BTC ngày18/06/2012 và Công văn số 8147/BTC-QLCS ngày 18/06/2012 của Bộ Tài chính)

Căn cứ các quy định tại Điều 8 Quy chếquản lý và quy trình nghiệp vụ quản lý, xử lý tài sản tại các cơ quan hành chính,đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 790/QĐ-BTC ngày 30/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Tài chính đề nghịTổng cục Hải quan hướng dẫn, chỉ đạo Cục Hải quan Hà Tĩnh chủ trì phối hợp vớicác đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện việc chuyển giao tài sản; đồngthời tổ chức công tác hạch toán giảm tài sản, giá trị tài sản trên sổ kế toántheo đúng quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, các khó khăn,vướng mắc (nếu có) kịp thời báo cáo Bộ Tài chính (qua Vụ Kế hoạch – Tài chính) đểxem xét, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS;
- VP UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh;
- Lưu: VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Đạt Dũng